Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Денсаулық сақтауда қолданылатын кейбір статистикалық болжамдарды тексеру әдістемесі

ТҮЙІН

Денсаулық сақтау саласында берілгендерді жинау, оларды жалпылау, бақылау нәтижелерінің негізінде талдау және қорытындысын шығаруда биостатистика түрлі әдістерді қолданады. Тереңдетілген статистикалық зерттеу жасаудан бұрын берілгендерге алдын-ала талдау жасау маңызды.

Болжам жасау - басқару есептеріндегі шешім қабылдаудың қазіргі ақпараттық технологияларының аса маңызды элементі болып табылады. Басқарудағы қандай да бір шешім қабылдаудың тиімділігі оны қабылдап болған соң пайда болатын оқиғалар бойынша бағаланады. Сондықтан, осындай оқиғалардың басқаруға келмейтін аспектілерін шешім қабылдау алдында болжау ең дұрыс таңдау жасауға мүмкіндік береді.

Кілттік сөздер: биостатистика, статистикалық болжам, Стьюденттің t-белгісі, маңыздылық деңгейі, кездейсоқ шамалар.

Статистика - қоғамдық құбылыстар санының сапалық жағымен тығыз байланыстылығын зерттейтін қоғамдық ғылым.

Биология, медицина, фармация, гигиена және денсаулық сақтау саласына қатысты сұрақтарды зерттейтін статистиканы биостатистика деп атайды [1].

Тәжірибе жүзінде, жеке ғылыми жұмыста дәрігер, фармацевт, эпидемиолог және т.б. мамандар үшін биостатистиканың маңызы зор. Берілгендерді жинау, оларды жалпылау, бақылау нәтижелерінің негізінде талдау және қорытындысын шығаруда биостатистикада түрлі әдістерді қолданады.

Қолданбалы есептерде бақыланған таңдамалар бойынша зерттеу жүргізушіні қызықтыратын таңдама алынған бас жинақтың сипатына қатысты кейбір болжамдар (пікір) айтуға болады. Яғни, маманның алдына статистикалық болжамды тексеру туралы мәселе тұрады.

Кездейсоқ шамалардың белгісіз үлестірім заңының түрі туралы немесе кейбір болжамдарды (параметрлік емес) немесе белгілі үлестірімнің параметрлері туралы алдын ала шарт ретінде ұсынған түсіндіруді (параметрлік) болжамды тексеру қажет.

Болжам жасау - басқару есептеріндегі шешім қабылдаудың қазіргі ақпараттық технологияларының аса маңызды элементі болып табылады. Басқарудағы қандай да бір шешім қабылдаудың тиімділігі оны қабылдап болған соң пайда болатын оқиғалар бойынша бағаланады. Сондықтан, осындай оқиғалардың басқаруға келмейтін аспектілері туралы шешім қабылдар алдында, болжау ең дұрыс таңдау жасауға мүмкіндік береді.

Клиникалық зертеулерде нөлдік (Но) немесе негізгі болжам кеңінен қолданылады. Бұл болжам салыстырылатын топтардың шешуші көрсеткіштері бірдей және олардың арасындағы айырмашылық кездейсоқ сипатқа ие болуына негізделген.

Статистикалық болжам статистикалық белгілердің (Стьюденттің t-белгісі, х2 белгісі және т.б.) көмегімен тексеріледі. Бұл шамалар әрбір нақты жағдайда таңдама көрсеткіштерінің болжамды қанағаттыратындығын анықтауға мүмкіндік береді. Болжамды тексеру үдерісі таңдама көлеміне, еркіндік дәрежесінің (f ) санына және маңыздылық деңгейіне (р) байланысты болады [2].

Маңыздылық деңгейі немесе қабылданған болжамды бағалау медициналық-биологиялық қосымшаларда, 5%-дан артпауы керек.

Статистикалық болжам - бұл таралудың түрі жөнінде немесе бас жиынтықтың белгісіз параметрлерінің шамасы жөніндегі, таңдама көрсеткіштерінің негізінде белгілі бір ретпен тексерілетін ұйғарым.

Статистикалық болжамды тексерудің жалпы тізбесі:

  1. кезең екі болжам ұсынылады: H0 негізгі (нөлдік) және H1 баламалы (бәсекелес).

  1. кезең - маныздылық деңгейі беріледі. Статистикалық қорытынды ешқашан жүз пайыздық сенімділікпен жасалмайды. Барлық уақытта дұрыс емес шешім қабылдау тәуекелділігі болуы мүмкін. Ол жоғарыда айтылғандай 5%-дан артық болмауы керек.
  2. кезең - берілгендер, яғни таңдама бойынша бақыланатын белгінің мәні есептеледі.
  3. кезең - арнайы статистикалық кестеден статистикалық белгінің кестелік (критикалық) мәні анықталады.
  4. кезең - анықталған бақыланатын және критикалық мәндерді салыстыру арқылы сол немесе басқа болжамдардың дұрыстығы туралы қорытынды жасалады [3].

Болжам жасаудың бірнеше түрі бар екендігін белгілі. Енді солардың бірі биомедициналық мәліметтерді зерттеу үшін t-Стьюдент белгісін қолдану арқылы мына жағдайды бағалауға болады:

Егер босану кезінде аналық жатыр мойны ұзақ ашылмаса, онда босану ұзақтығы артады және кесер тілігін жасау қажет. Ғалымдар Е2 простагландин гелінің әсерін аналық жатыр мойнының ашылу жылдамдағын анықтамақшы болды. Зерттеуде босанатын 2 топ қатыстырылды.

Бірінші топтағы босанушылардың аналық жатырының мойнына Е2 простагландинген гелін, ал екінші топтағы босанушыларға плацебо гелін енгізді. Екі топтағы 21 босанушының жастары, бойы және босану уақыттары шамамен бірдей. Простагландин гелін пайдаланған топтағылардың босану уақыты орташа 8,5 сағатқа (орташа ауытқуы 4,7 сағат), ал бақылау тобындағылар 13,9 сағатқа (орташа ауытқу 4,1 сағат) созылды.

  1. простагландин гелі босану ұзақтығын қысқартады деп тұжырым жасауға бола ма?

Бұл мысалды қарастыру үшін Стьюдентің екі таңдамалы t белгісін қолдану керек:

айырмашылығының статистикалық маңызы жоқ, яғни нөлдік болжам (H0X1 X2) қабылданады [4]. Яғни, простагландин гелі босану ұзақтығын қысқартады деп тұжырым жасауға болмайды, өйткені алынған екі - простогландин және плацебо гелін пайдалану ешқандай ерекшелік бермейді.

Қарастырылып отырған мысалдағы екі топқа жасалған зерттеу нәтижесі бойынша алынған әдістердің бір бірінен ешқандай айырмашылығы жоқ деп тұжырым жасалады.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Ахметқазиев А.А, Кельтенова Р.Т. Математикалық статистика, Алматы «Экономика», 2002.
  2. Медик В.А., Токмачев М.С., Фишман Б.Б. Статистика в медицине и биологии: Руководство в 2-х томах/ Под ред. Ю.М. Комарова. Т.1. Теоретическая статистика. - М.: Медицина, 2000. - 412 с.
  3. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер.с англ. -М.: Практика, 1998. -459 с.
  4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов.- 9е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2003. - 479 с.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.