Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Балалардағы жедел гематогенді остеомиелиттщ озонотерапия қолданылған комплексті емі

Міндеттері: Балаларда жедел остеомиелит емінде озонотерапия маңызын анықтау және клинико- рентгенлогиялық тиімділігін бағалау. Қабыну процесінің репарация сатысын жылдамдату; іріңді асқынулардың және созылмалы кезеңге ауысуының алдын алу. Жүмыстың өзектілігі: Жедел гематогенді остеомиелит балаларда кең таралған және ауыр патологиялардың бірі болып табылады. Іріңді-септикалық аурулардың ішінде остеомиелит үлесі 6-10% қүрайды және жиі асқынуы сепсис болып табылады. (Новосел Н.И., 1992; Чочиев Г.М., 1996). Балаларда жедел гематогенді остеомиелит диагностикасы және емдеуде қол жеткізген көптеген табыстарға қарамастан б>л аурудың өзектілігі қазіргі уақытта да сақгалуда. Гематогенді остеомиелиттен кейінгі салдарлары іріңді-септикалық аурулар қүрылымында 8.6 - 12%, ал ортопедиялық патологиялар арасында 3-6% қүрайды (Даниелян О.А., 1996, Чочиев Г.М., 1996).

Б>л аурумен көбіне меткеп жасындағы балалар жиі ауырады, сонымен қатар қазіргі таңда эпифизарлы остеомиелитпен емшек жасындағы және жаңа туған нәрестелер ауыруының саны артуда. 70% жағдайда жергілікті ошақты формасы, кеш госпитализация 77-86.2%, ал диагностикалық қателіктер 25.1-58.3% 9>райды.(Поздеев А.П., Брытов А.В., Гаркавенко Ю.Е., 2006). ТМД көптеген елдерінде летальды көрсеткіш 0.53.7% шамасында. Созылмалы кезеңге ауысуы 3.1-21.8% жағдайда байқалады. Жедел гематогенді остеомиелит кезінде жүргізілген кешенді емге қарамастан асқыну көрсеткіштері жоғары деңгейде сақгалуда.

Атап айтатын болсақ, сан сүйегінің қабынуы кезінде, оның проксимальды бөлігінің зақымдалуы (54,5%) сүйектің >зына бойы өсуінің бүзылуына, дистальды бөлігінде (27,5 - 50% ) тізе буыны сүйектерінің түрлі ортопедиялық деформацияларының дамуына әкелуі мүмкін. Жана туған нәрестелерде эпифизиарлы остеомиелиттен кейін өсу зонасының зақымдалуы нәтижесінде 23-58,3% жатдайда ортопедиялық асқынулар орын алады( қысқару, контрактура, анкилоз) [1,2]. Б>л жатдайлар балаларда жедел гематогенді остеомиелит өзектілігін анықтайды жэне патогенез, диагностикасын терең оқып білуді және емдеу нәтижелерін жақсарту мацсатында дэстүрлі емге қосымша жаңа тиімді емдеу тэсілдерін іздестіруді талап етеді. Сонты жылдары адамдар арасында аллергизацияның күшеюі, антибиотиктерге сезімталдықтың төмендеуі, дэрі-дэрмектердің қымбаттауына байланысты медикаментозды емес емдеу тэсілдері кеңінен қолданыла бастады. Осындай жаңа тэсілдердің бірі озонотерапия болып табылады. Б>л тэсілге оның қолданылу қарапайымдылыты, жотары тиімділігі жэне жатымсыз эсерлерінің өте аз болуы тэн.

Озон (О3) - өзіне тэн иісі бар, оттегінің сутектік формасындаты газ болып табылады. Озон ауадан салмағы ауыр жэне оттегіге қаратанда күшті тотықтыртыш болып табылады. Алғаш рет озон антисептикалық мақсатта Біріншілік дүниежүзілік сотыс кезінде 1915 жылы A.Wolf қолдантан болатын. Одан кейінгі жылдары озонды емдеу мақсатында қолдану озон газының тері жэне организмнің басқа да қуыстарымен тікелей жанасуымен байланысты дамыды. Қазіргі кезде озонотерапия дерматология жэне косметологияда (терінің шрінді жаралары, целлюлит,семіздік т.б),гастроэнтерологияда (созылмалы гастрит, асқазан жэне 12 елі ішек жарасы), хирургияда (остеомиелит, облитерациялық атеросклероз, ойық жара), терапияда (жүректін ишемиялық ауруы, гипертониялық ауру, бронхиалды астма, созылмалы бронхит), гинекология, отоларингология т.б медицина саласында кенінен қолданылуда [3].

Озонотерапиянын негізгі клиникалық эсерлері: -озон өте күшті тотыту процесінін нөтижесінде бактериялардын, вирустардын, санырауқүлақ, қарапайымдылардын барлық түріне қарсы эсер етеді, осытан байланысты қабынута қарсы эсер көрсетеді; ауырсынуды басу жэне дезинтоксикациялық эсері, ол микроциркуляцияны жақсарту жэне нерв үштарынын қозу табалдырытынына эсер етуіне байланысты дамиды. - гемостатикалық эсер жэне организмнін қарсы т>ру күшін нытайтады; оттегінін тканьдармен тасымалдануын жақсартады жэне организмнін антиоксидантты жүйесін нытайтады. Тексеру материалдары жэне тэсілдері. Жедел гематогенді остеомиелит диагнозымен 2009, 2010, 2011 жылдары Түркістан қаласы орталық қалалық ауруханасында ем қабылдатан 24 баланын ауру тарихы бойынша талдау жасалды (бақылау тобы). Салыстырмалы бацылау мақсатында 2008, 2007, 2006 жылдары ем қабылдатан 23 баланын ауру тарихы қолданылды (негізгі топ).

¥л балалар саны 25 (37,3%), қыз балалар саны 22 (32,8%), онын ішінде 1 жасқа дейінгі балалар саны 8 (11,9%), 1-2 жас аралыты 7 (10,4%), 2 жастан жотары балалар саны 32 (47,7%).Емі. Комплексті ем қолданылтан: антибактериалды терапия, инфузионды терапия, физиоем. Хирургиялық ем барлық балаларта қолданылтан, онын ішінде 19 остеоперфорация (28,3%), 16 флегмоны кесу жэне дренаждау (28,3%), 12 балата буын пункциясы жасалынтан (17,9%). Бацылау тобындаты науқастарта жергілікті формада байлап-тану бөлмесінде тэулігіне 1 сеанс озонотерапия қолданылтан. Бактериологиялық зерттеу жедел гематогенді остеомиелит диагнозымен ауруханата жатқызылтан барлық науқастарта жасалтан. Микрофлоранын өсуі 38 науқаста анықталды, онын ішінде St. aureus қоздыртышы 31 науқаста бөлінді, 7 науқаста St. еpidermis бөлінді.

Тексеру материалы ретінде озонотерапия тиімділігін анықтау мақсатында жотарыда көрсетілген 2 топтаты науқастардын жалпы қан талдауы көрсеткіштері лейкоцитарлы интоксикация индексі (ЛИИ) жэне интоксикациянын гематологиялық көрсеткіші (ГИК) бойынша талдау жасалды. Қалыпты көрсеткіш ЛИИ = 1,0 ± 0,6 шартты өлшем бірлік, ГИК = 0,92 - 0,32 шартты өлшем бірлік [5].

Таблица 1 - ЛИИ орташа сандық көрсеткіштері.

 

1 күн

1 апта

қорытынды

Бацылау тобы

1,6

0,68

0,53

Негізгі топ

1,5

0,85

0,67

Таблица 2 - ГИК орташа сандық көрсеткіштері.

 

1 күн

1 апта

қорытынды

Бақылау тобы

2,0

1,3

0,5

Негізгі топ

1,8

1,5

0,8

Жотарыдаты кестелерде көрсетілгендей, емделу барысында озонотерапия қолдану нэтижесінде негізгі топтаты науқастарда бақылау тобымен салыстыртанда ЛИИ жэне ГИК қалыпты сандарта дейін төмендеуінін жылдамдауы анықталды. Бақылау тобындаты науқастарда алташқы күні ЛИИ 1,6, ал ГИК 2,0 қүрады, емделу барысында ЛИИ 0,68 жэне ГИК 1,3 дейін, сонты қорытынды қан талдауында ЛИИ 0,53, ГИК 0,5 төмендеді. Негізгі топта б>л көрсеткіш ЛИИ алташқы күні 1,5, алташқы аптада 0,85 (p<0,17), сонты күні 0,67 (p<0,14). ГИК бастапқыда 1,8, емделу барысынды 1,5 (p<0,2), сонты күні 0,8 (p<0,3).

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Лекции по детской хирургии (Катько В. А.) Гематогенный остеомиелит
  2. Пособия "Практическая озонотерапия" - Нижний Новгород, 2006
  3. Акжигитов Г.Н., Юдин. Я.Б. //Гематогенный остеомиелит.- M.: Медицина, 1998. -288 с.
  4. С. В. Петров «Общая хирургия» 2007.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.