Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қүрсақ көтеретін жастағы әйелдерде анықталатын анемияның клиникалық көрінісі туралы

Дүниежүзшк денсаулық сақтау уйымының (ДДҮ) соңғы мәлiметтер бойынша Жер шарының 1,8 млрд турғынында темір тапшылық анемиясы (TTA) анықталады екен. Әлемнщ дамушы елдерiнде, әсресе Африка және Оңтүсгік-Шығыс Азия халықтарында қурсақ көтеретін жастағы әйелдердің 50 %-да анемия табылса, әлеуметтік жағдайы дамыған елдерде - АҚШ, Еуропада ол 7-12% қурайды. Қурсак көтеретін жастағы әйелдер TTA дамуына басым көп жағдайда созылмалы қан жоғалтулар алып келеді, сонымен қатар оның дамуына дурыс емес тамақтау, жиі бала босану және қоғамның әлеуметтік-экономикалық факторлар да себеп бола алады. ДДҮ сарапшылырының мәліметі бойынша темір тапшылығы физикалық және танымдық дамуды тежейді, ой-өрісті шектейді, іш өтудің ауыр жүруіне және жедел респираторылық инфекциялардың тез жуқтырып, асқынулардың пайда болуына, әйелдердің аз салмақгы балаларды туына алып келеді. Сондықтан қурсақ көтеретін жастағы әйелдерда TTA алдын алу - халыққа медциналық қызмет көрсетідің өзекті мәселесі. Темір тапшылығының клиникасында классикалық анемияның негізгі циркуляторлық-гипоксиялық синдромы және эпителиалдық, диспепсиялық, астено-вегетативтік, инфекцияға сезімталдық синдромдарды біріктіретін сидеропениялық синдромы байқалады. Бірац осы аталған синдромдар науқастарда біркелкі таралмаған.

Мақсаты. Оңтүстік Қазақстан облысының Ордабасы ауданында туратын қурсақ көтеретін жастағы әйелдер арасында анықталатын анемияның клиникалық белгілерінің жиілігіне талдау жасау.

Материалдар жэне эдістер. Жумыста Оңтүстік Қазақстан облысының Ордабасы ауданық емханасында есепте туратын қурсақ көтеретін жастағы әйелдердің амбулаторлық ауру тарихтары қолданылды. Кездейсоқ сурыптау бойынша 20-49 жас аралығындағы 300 әйелдің амбулаторлық ауру тарихтары іріктелініп алынды. Әйелдерге келесі зерттеулер жүргізілді: жалпы қарау, жалпы қан талдауы (гемоглобин деңгейі, эритроциттер мен лейкоциттер саны, эритроциттердің туңу жылдамдығы (ЭTЖ)), жалпы зәр талдауы, биохимиялық талдауы, сарысулы темірді анықтау. Анемия табылған әйелдер темір тапшылығының белгілері және негізгі себептері көрсетілген арнамалы сурацнамаға жауап берді. Гемоглобин деңгейіне тәуелді анықталған анемиялар ДДҮ усынысы бойынша 3 дәрежеге бөлініп қаралды: жеңіл (90-119 г/л), орташа (70-89 г/л) және ауыр (69 г/л және одан темен). Tемір тапшылы анемиясын қан сарысуындағы темір (CT) деңгейі 10,5 мкмоль/л-ден темен болған жағдайда қойылды. Анемияның тегін анықтау үшін науқастарға асқазан-ішек жолдарының эндоскопиялық, ультрадыбыстық зерттеулері, гинеколог қарауы жүргізілді, қажет жағдайда проктолог, гематолог кенесіне облыстық клиникалық ауруханаға жіберілді.

Нэтижелер жэне талқылаулар. Жумыстың нәтижелерін талдау барысында қурсақ кетеретін жастағы әйелдердің 108 (36 %) темір тапшылы анемия анықталды. Анемияның 1 дәрежесі - 97 (89,8 %), 2 дәрежесі - 8 (7,4 %) және 3 дәрежесі - 3 (2,8 %) әйелде кездесті. Клиникалық қарау, емірлік тарихы және зертханалық мәліметтер бойынша ешқандай патология табылмаған 57 әйелдерді «дені сау» тобына жатқызылды. 1 кестеде керсетілгендей қурсақ кетеретін жастағы әйелдерде циркуляторлық-гипоксиялық синдромы «дені сау» тобымен салыстырғанда анемияның дәрежесіне сәйкес шын жиі кездесті (p<0,05). Сейтіп, физикалық күштемеде ентігу сау әйелдерге қарағанда TTA 1 дәрежесінде 6,4 есе және ^А 2, 3 дәрежесінде 10 есе жиі табылды. Tері мен сілемей қабаттардың бозаруы «дені сауларда» 1,7 % кездессе, ^А 1 дәрежесінде -52,6 %, ^А 2, 3 дәрежесінде - 90,0 % жағдайда анықталды. Гипотония «дені сау» тобымен салыстырғанда ^А 1 дәрежесінде 3,5 есе және 'ПА. 2, 3 дәрежесінде 5 есе жиі кездесті (p<0,05).

Tемір тапшылығының белгілері «дені сау» әйелдерге қарағанда анемиясы барларда жоғары жиілікпен кездесті. Эпителиалдық синдромның жиілігі сидеропенияның дәрежесіне сәйкес пропорционалды артып отырды. Яғни тырнақтың сынғыштығы мен келденен сызықталуы «дені сау» тобында 14,0% жағдайда кездессе, ГГА 1 дәрежесінде 43,3 % және 2,3 дәрежесінде 54,5 %-ға жеткен, ал шаштың сынғыштығы мен түсуі 12,3 %, 35,1 % және 36,4% сәйкес анықталды. Дәл осындай дәм мен иіс сезудің бұрмалануында да байқалады. Эпителиалдық синдромның 3-4 және одан кеп белгілері «дені сауларда» 3,5% кездессе, ПА-да 48,1 % анықталды.

1 кесте - Қүрсақ көтеретін жастағы әйелдерде анықталатын анемияның клиникалық белгілерінің жиілігі (%)

Дәл осындай жағдай диспепсиялық синдромда да байқалды. Тәбеттің төмендеуі «дені сауларда» - 3,5 %, ТТА 1 дәрежесінде - 23,7 % және ТТА 2, 3 дәрежесінде - 63,6 % табылды. Тез шаршағыштық, жүмысқа қабілеттіктің төмендеуі, ашушаңдық, мазасыз үйқы, жаттың төмендеуі сияқты астено-вегетативтік синдромы «дені сауларда» кездесуіне қарамастан ТАА бар әйелдерде шын жоғары болды (p<0,05). Сонымен қатар қүрсақ көтеретін жастағы әйелдер астено-вегетативтік бүзылыстар айқын және қүрамалы (3 және одан көп белгілердің қосарлануы) түрде кездесті. Респираторлық жүқпа аурулардың жылына 3-4 және одан жиі жүғуы «дені сауларда» қарағанда ТТА 1 дәрежесінде 6 есе, ТТА 2, 3 дәрежесінде 7 есе жиі анықталды (p<0,05).

Қорытынды. Оңтүстік Қазақстан облысының Ордабасы ауданында түратын қүрсақ көтеретін жастағы әйелдер арасында темір тапшылы анемия 36 % жағдайда анықталды. «Дені сау» тобымен салыстырғанда анемияның дәрежесіне сәйкес циркуляторлық-гипоксиялық және сидеропениялық синдромдардың белгілері (74,4 % және 48,1 % сәйкес) жиі табылды (p<0,05).

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Байжанова К.Т. Анемиялардың ажыратпалы диагнозы және емі, Шымкент, 2005, 124 б.
  2. Воробьев П.А. Анемический синдром в клинической практике; M.: Медицина, 2004, 168 б.
  3. Ковалева Л. Железодефицитная анемия //Врач, 2002, №12, С. 6-10.
  4. Левина А.А., Цветаева Н.В., Колошейнова Т.И. Клинические, биохимические и социальные аспекты железодефицитной анемии // Гематол. и трансфузиол, 2001,№ 3, С.51-55.

Белгілері

Дені сау (n=57)

Анемия

1 дәр. (n=97)

2,3дәр. n=11)

Циркуляторлық-гипоксиялық синдром: Жалпы әлсіздік

5,2

67,0*

81,8*

Бас айналу

1,7

37,1*

63,6*

Бас ауру

8,8

35,1*

45,5*

Физикалық күштемеде ентігу

3,5

22,7*

36,4*

Кеуде сарайының сол жақ бөлігіндегі ауырсыну

1,7

13,4*

27,3*

Жүрек қағу

Тері мен сілемей қабаттардың бозаруы

5,2

8,2

27,3

Гипотония

1,7

52,6*

90,9*

Функционалды систолалық шу

12,2

43,3*

63,6*

 

3,5

22,7*

45,5*

Эпителиалдық синдром: Терінің қүрғауы

3,5

14,4*

36,4*

Тырнақтардың сынғыштығы және көлденен сызықталуы

5,2

43,3*

54,5*

Койлонихи

Шаштың сынғыштығы және түсуі

-

1,0

18,2*

Дәмнің бүрмалануы (кесек жеу)

12,3

35,1*

36,4*

Иіс сезудің бүрмалануы

3,5

22,7*

45,5*

 

1,7

26,2*

36,4

Диспепсиялық синдром: Тәбеттің төмендеуі

3,5

23,7*

63,6*

Жүрек айну

-

7,2

36,4

Ауамен кекіру

1,7

22,7*

36,4*

Асқазан түсының ауырсынуы

1,7

23,7*

45,5*

Тамақтан кейін «тез тою» сезімі

-

7,2

27,3

Астено-вегетативтік синдром: Тез шаршағыштық

10,5

36,1*

63,6*

Жүмысқа қабілеттігінің төмендеуі

8,8

43,3*

72,7*

Ашушаңдық

12,3

50,5*

36,4*

Мазасыз үйқы

3,5

12,4*

36,4*

Жаттың, назардың төмендеуі

12,3

20,6*

45,5*

Инфекцияға сезімталдық синдромы:

Респираторлық жұқпа аурулардың жылына 3-4 және одан жиі жұғуы

3,5

20,6

27,3

Ескертпе - * - дені сау тобымен салыстырғанда айғақтық көрсеткіші

  1. Тарасова И.С., Чернов В.М., Румянцев А.Г. Профилактика дефицита железа - актуальная проблема здравоохранения всех стран мира //Гематол. и трансфузиол., 2009, № 2, С.31-39.
  2. Циммерман Я.С., Бабушкина Г.Д. Анемии. Вопросы этиологии, патогенеза, клиники, классификации, диагностика и дифференциального лечения. Перьм: ПГМА, 2004,125 с.
  3. World Health Organization. Iron deficiency anemia: assessment, prevention and control. A guide for programme managers. Geneva, 2001 (WHO/NHD/01.3).
  4. Weiss G., Goodnough L.T. Anemia// N. Engl. J. Med.,2005, Vol.352, P.1011-1023.У

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.