Психология

Мақалада публикациялар қатарын талдау негізінде жалпыланған мотивтер тізімі, тұлғаның алғашқы кәсібилену кезеңінің өзекті мәселелері ұсынылған. Кәсіби мотивацияның зерттеу өзектілігі жас мамандарды жаңа экономикалық жағдайларға даярлау міндеттеріне шартталған, жалпылаудың жоғары деңгейіне шығу, бар теорияларды біріктіру қажеттілігі, сондай-ақ, жұмысшылардың іс-әрекетінің нітижелілігін жоғарылату, ұйымдардағы жұмысшылардың еңбек ісәрекетінің мотивациясына жаңа ыңғайлар табу тәжірибелік міндеттерінде болып отыр. Кәсіби әрекеттегі мотивация адамның әркетіне бағытталған сипатын, оның потенциалды мүмкіндіктерін, берілген іс-әрекет түрін қажеттілігін анықтайтын бөлім ретінде алға қойылады. Өз кезегінде, мотивация сәтті бейімделуге әсер етеді, психологиялық ыңғайлылық, жұмыстан моральді қанағаттанушылықпен анықталады және шешуші кезеңде маманның тағдырына оған таңдаулы іс-әрекет аймағында әсер етуі мүкін. Қазіргі қоғамның толықтай даму кезеңінде еңбек іс-әрекетінің сапасы тек қана нәтижеге жетумен ғана емес, жұмысшының қажеттілігінің қанағаттандырылуымен анықталады.
2015
Пcихологиядағы дарындылық мәселесі мен М. Мақатаевтың дарынды тұлғасы

Бұл мақалада дарындылық құбылысын зерттеу мен анықтаудың әртүрлі жолдары мен М. Мақатаевтың өмірі шығармашылығы мысал ретінде қарастырылған. Біздің зерттеуіміздің міндеттері дарынды мен дарындылық феноменіне мазмұндық талдау жүргізу, дарындылық белгілерін айқындау, олардың қалыптасуы мен дамуы фак­торларын көрсету, дарынды тұлғаның жеке қасиеттерін анықтаудан тұрады. Жоғарыдағы міндеттерді шешу үшін  біз  белгілі  ақын тұлға М. Мақатаевтың оның шығармашылығы мен өмір жолына тарихи­ психологиялық зерттеу жасауға тырысамыз. Дарындылық – шығармашылық күш­қуат көрінісінің жоғары дәрежесі, интеллектуалдылық пен шығармашылық қызметтің аса жоғары көрінісі. Олар адамзат өміріндегі дәуірді жасайтын жаңа ерекше жасампаздықты сапалы атқаруға жағдай жасайды, әлемді тұтастай және идеяларды қабыл­ дауда түбегейлі өзгеріске алып келеді. М. Мақатаев өз шығармашылығында сол дәуірдің рухы мен мақсат­ниетін жырлаған өз дәуірінің ұлы болды. М. Мақатаев үлгісінде дарындылықты анықтаудағы негіз­ гі өлшем руханилық екені дәлелденді.
2015

Мақалада музыкалық терапияның тәрбиелік мәні және оның қыз­ меті қарастырылған. Сонымен қатар, музыкалық терапияның адам­ ның психикалық және эмоционалдық жағдайына әсері және адамның іс­әрекетіне музыкалық терапевтік ықпалының негізгі факторлары беріледі. Сондай­ақ музыкалық терапияны тыныштандыру және тәр­ бие үдерісінде қолдану үшін бірқатар ұсыныстар жасалынады.
2015

Берілген ғылыми мақалада студенттердің мәдениетаралық қатысым құзыреттілігін қалыптастыруда инновациялық оқыту технология мәселелеріне арналған. Инновация, педагогикалық инновациялар, интерактивті процесс және де мәдениетаралық қатысым құзыретті­лік деген ұғымдары сипатталған.
2015

Бұл мақалада отандық академиялық психология ғылымында «мәдениет» ұғымының теориялық зерттемесін жасау мен енгізу қажет­ тілігі негізделеді. Әлемдегі экономикалық және мәдени жаһандану проблемалары ғалымдарды мәдениет факторына ерекше назар ауда­ руға мәжбүр етті. Көптеген ғалым­психологтар жаһандану мәдени айырмашылықтардың шайылуына және байырғы халықтардың мә­ дени сәйкестілігі мен ерекшеліктерінің жоғалуына әкелуі мүмкін деп алаңдайды. Халықтардың өз бірегейлігін сақтауға ұмтылысы гумани­ тарлық бағыттағы ғалымдар тарапынан терең түсіністік табуда. Ғы­ лым тарихшылары атап көрсеткендей, тарихтың белгілі бір кезеңінде заман рухына (Zeitgeist) сәйкес келетін идеялар, құндылықтар мен ба­ ғыттар басым бола бастайды. Бүгінгі таңда адамдарда өздерінің этномәдени түп­тамырларына деген жаппай қызығушылығы байқалуда.
2015
Педагог имиджі мәселесін зерттеудің теориялық негіздері

Бұл мақалада педагог­психолог имиджін қалыптастыру жұмысы­ ның қазіргі жағдайы,  соның ішінде имидж, педагог имижді мәселе­   сі қарастыралады. Сонымен қатар педагог­психолог маманның білім беру жүйесіндегі кәсіби қызметімен қатар, ұйымдастырушылық қыз­ меті негізінде педагог­психолог имиджін қалыптастырудағы жұмыс қажеттілігі  нақтыланады.
2015

Мақалада қазақ отбасының ерекшеліктері жəне ұлттық сана-сезімді қалыптастырудағы ролі теориялық тұрғыда сипатталған. Сонымен қатар қазақ ұлтының туыстық қарым-қатынасын анықтауға бағытталған зерттеу нəтижелеріне талдау жасалған. Туыстық қарым-қатынас ерекшеліктерінің адамның ұлттық сана-сезімінің қалыптасу процесіне əсері зерттеу нəтижелерінің негізінде көрсетілген. Зерттеу əдісі ретінде сұрақнама жүргізілген. Ұлттық сана-сезім əрбір ұлт өкілінің ажырамас компоненті болғандықтан, оның қалыптасуның бір факторы ретінде туыстық қатынастар жүйесінің ерекшеліктерін алуға болады. Эксперименталдық зерттеу нəтижелері оқушылар мен ересек адамдардың туыстық қарым-қатынас ерекшеліктерін білу деңгейіне негізделеді.
2016