Құқық

Мақала адам жəне азаматтың денсаулық сақтау құқығының конституциялық нормаларда бекітілу мəселесіне арналған.
2019

Мaқaлaдa Қaзaқcтaн Pecпубликacы зaңнaмacынa cүйeнe oтыpып, pecпубликaлық мaңызы бap қaлa, acтaнa, oблыcтық жəнe aудaндық мaңызы бap қaлaлapдaғы мeмлeкeттiк билiктiң өкiлдi жəнe aтқapу opгaндapының жəнe жepгiлiктi өзiн-өзi бacқapу opгaндapының экoнoмикa caлacындaғы өкiлeттiлiктepiнiң өзeктi мəceлeлepi қapacтыpылды.
2018

Мақалада еліміздің азаматтық іс жүргізу құқығындағы медиация арқылы дауларды шешудің теориялық жəне тəжірибелік мəселелеріне жүйелі түрде зерттеу жүргізілді.
2018

Зерттеу жұмысының мақсаты — теориялық ережелер мен қолданыстағы заңдарды талдау негізінде азаматтық заңдар бойынша тұтынушының құқықтық мəртебесін айқындау, «тұтынушы» ұғымын жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың құқықтық тетігін анықтау
2018

Мақалада Қазақстан Республикасының азаматтық құқығындағы диспозитивтілік қағидасының ерекшеліктері жəне құқық ғылымындағы алатын орны қарастырылды
2018