Құқық

Мақалада адамның мəдени құқықтарын қорғаудың халықаралық жəне мемлекетішілік құқықтық тетіктері мен факторлары, осы мақсатқа қолжеткізу тиімділігіне əсер ететін мəселелер қарастырылды
2019

Мақалада адамды саудаға салумен күрестің өзекті мəселелерінің бірі — адамды саудаға салудың шетелдік заңнамаларда реттелу ерекшеліктеріне назар аударылды
2019

Мақалада қазақтардың құқықтық институттары мен дəстүрлерінің түрлі формалары, билер сотымен қатар, іс атқарған, тəуелсіз жəне баламалы құқықтық əдіске айналған ақсақалдар соты, аралық соттар зерттелдi.
2019

Зерттеу жұмысының мақсаты азаматтық құқық бойынша көліктік міндеттемелердің жіктелуіне талдау жүргізе отырып, соның негізінде көліктік міндеттемелердің жекелеген түрлерін айқындау болып табылады
2019

Мақала адам жəне азаматтың денсаулық сақтау құқығының конституциялық нормаларда бекітілу мəселесіне арналған.
2019

Мaқaлaдa Қaзaқcтaн Pecпубликacы зaңнaмacынa cүйeнe oтыpып, pecпубликaлық мaңызы бap қaлa, acтaнa, oблыcтық жəнe aудaндық мaңызы бap қaлaлapдaғы мeмлeкeттiк билiктiң өкiлдi жəнe aтқapу opгaндapының жəнe жepгiлiктi өзiн-өзi бacқapу opгaндapының экoнoмикa caлacындaғы өкiлeттiлiктepiнiң өзeктi мəceлeлepi қapacтыpылды.
2018

Мақалада еліміздің азаматтық іс жүргізу құқығындағы медиация арқылы дауларды шешудің теориялық жəне тəжірибелік мəселелеріне жүйелі түрде зерттеу жүргізілді.
2018

Зерттеу жұмысының мақсаты — теориялық ережелер мен қолданыстағы заңдарды талдау негізінде азаматтық заңдар бойынша тұтынушының құқықтық мəртебесін айқындау, «тұтынушы» ұғымын жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың құқықтық тетігін анықтау
2018

Мақалада Қазақстан Республикасының азаматтық құқығындағы диспозитивтілік қағидасының ерекшеліктері жəне құқық ғылымындағы алатын орны қарастырылды
2018

Қазақстан жылжымайтын мүлік нарығының серпінді дамуына байланысты мəмілелер қауіпсіздігі, жылжымайтын мүлікке қатысты мəмілелер тарихы мен тəуекелдерді сақтандыру мəселелері өзекті сипатқа ие бола бастауда.
2018