Педагогика

Мақалада адам қалыптасуының əр түрлі кезеңдері қарастырылған. Сондай-ақ мұнда отбасындағы тəрбие ерекше мəнге ие. Мəселен, мектепке дейнгі жаста баланың барлық талаптарын (материалды, рухани, танымдық) қанағаттандырады, кіші мектеп жасында материалды, эмоциялық, коммуникативті талаптар алдынғы қатарға шығады. Ал есею шағында отбасы əсері əлсірейді, алайда, авторлардын ойынша, өзін-өзі тану, жеке тұлға болып қалыптасуында, əлеуметтік, кəсіби тұрғыда өз орнын табуға көмектеседі.
2016

Мақалада қазіргі қоғам дамыған елдерінің жоғарғы оқу орындары қоятын талаптарды қанағаттандыратын студенттерді кəсіби біліктілікке машықтандыру үшін оқытуда тапсырмалар түрлері мен оның балл көрсеткішіне сəйкес топтастырылуы нəтижесінде білімді бағалау мəселелері қарастырылған. Білім сапасының сипаттамасы толықтық, тереңдік, шапшаңдық, бірізділік, нақтылық, жалпыламалық, орамдылық, тармақталғандық, жүйелілік, түсініктілік жəне тиімділік тұрғысынан зерттелген. Студенттердің білімін бағалау үшін білімнің тереңдігі, дағды жəне икемділік ұғымдарының алатын орны, дағды мен икемділік ұғымдарын ажырата білу маңыздылығы жайлы айтылған.  
2016
Жоғарғы оқу орындарында студенттер білімдерін рейтингтік бағалау ерекшеліктері

Мақалада балаларда кездесетін ауытқулардың бірі - ерте жастағы балалар аутизмі қарастырылды. Ерте жастағы балалар аутизмінде балада айналадағы қоршаған адамдармен қарым-қатынасқа түсуде қиындықтар туындайды. Авторлар аутист-балалардың өзінің құрдастары жəне ересек адамдармен қарым-қатынасқа түсуін жақсарту мақсатында жүргізген эксперимент жұмысының кезеңдерін сипаттайды. Экспериментте кешенді түзете-оқыту əдістерін түрлендіріп қолданған. Балалар аутизмінде кешенді түзете-оқыту əдістерін жəне заманауи технологияларды қолдану баланың жалпы дамуына, құрдастарымен қарым-қатынасына жəне баланың одан əрі дамуына қолайлы əсер ететіндігін эксперимент нəтижесі көрсетті.
2016
Тег: Оқыту

Мақалада «Өзін-өзі тану» курсын оқыту барысында жеке тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруының жолдары қарастырылған. Заманауи педагогиканың маңызды міндеттерінің бірі — жастарды жалпы адамгершілік құндылықтар негізінде тəрбиелеу, жеке тұлғаның қалыптасуында өзін- өзі оқыту, өзін-өзі жетілдіру арқылы руханилыққа жетелеу. Кəсіби білікті мамандар дайындау - үшінші мыңжылдықта орта білім мектебінің білім жүйесінің басты мақсаты. Ұлттық білім беру жүйесі өскелең ұрпақтың дамуына, балалар мен жастарда адамгершілік сенімдерінің, мейірімділік, əдемілік, адамгершілік сынды жалпы адами кұндылықтар мен адамгершілік мінез-құлықты қалыптастыру арқылы жеке тұлғаны дамытуға бағытталған.
2016

 Мақалада отбасы тəрбиесі мен қоғамда қиын баланың болу себептері мен жүргізілетін жұмыс түрлері мазмұндалған. Қиын балаларды тəрбиелеу мəселесімен айналысқан қазақстандық белгілі ғалымдардың əлеуметтік-психологиялық жəне педагогикалық əдебиеттерге жасалған түрлі талдаулары баяндалған. Қиын балаларды тəрбиелеудегі ұстанымдар қатары, тəртібі қиын балаларға арналған мекемелер мен оқу орындарында жұмыс істейтін тəрбиешілердің арнайы білімдерінің міндеті жайында айтылған. Сонымен қатар тəрбиеленуі қиын оқушыларға тəн ерекшеліктерінің топтары берілген.
2016