Оқыту

«МеДицина университетінің орыс тілі пәнінДе кәсіби орыс тілі пәнінДе кәсіби ғылыми мәтінДермен жұмысының ерекшеліктері» З.Қ. Көкенова, Г.М.Чумбалова, Г.С.Ермекбаеваның мақаласынДа авторлар
2015

МақалаДа қазіргі қоғам Дамыған елДерінің жоғары оқу орынДары қоятын талаптарДы қанағаттанДыратын стуДенттерДі кәсіби біліктілікке машықтанДыру үшін оқытуДа тапсырмалар түрлері мен оның балл көрсеткішіне
2015
Тег: Оқыту

Бұл мақалада шет тілін кәсіптік бағытта оқытудың ерекшелігі, тиісті оқу әдісі мен тақырыптардың материалдары таңдалып, болашақ кәсіби маманға қажетті қабілеттіліктерді дамытудың жолдары қарастырылады
2015

Мақалада қазіргі уақыттағы оқыту үрдісін жаңашаландыру әдістері мен ерекшеліктері қарастырылған. Осы бағытта білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар туралы жазылған.
2015
Білім беру жүйесіндегі оқытудың инновациялық технологияларын пайдалану ерекшеліктері

Бұл мақалада шет тілін үйрену барысында мәтінмен жұмыс істеу ерекшеліктері, тиісті оқу әдістері, және кәсіби маманға қажетті қабілеттіліктерді дамыту жолдары қарастырылады
2015

Бұл мақалада интегративтік – модульдік әдіс негізінде фармация мамандықтары студенттеріне физикалық және коллоидтық химияны оқыту процесінің теориялық моделін дайындау тиімділігі айтылған.
2015
Тег: Оқыту
Физикалық және коллоидтық химия курсын фармация мамандығы студенттеріне интегративтік- модульдік әдіс негізінде оқытудың ерекшеліктері

МақалаДа фармацевтикалык пәнДерДы оқытуДа CBL инновациялық тәсілДерДі қолДану және болашақта кәсіби мінДеттерін білікті, сапалы орынДайтын, уақыт талабына сәйкес маманДы қалыптастыруға бағытталған фармацевтиқалық пәнДер курсының әДістемелік жұмысы қарастырылған.
2015

Мақалада болашақ дәрігер студентті кәсіби түрде құзіретке бағдарланған бағыт бойынша дайындаудың жоғарғы оқу орындарында ұсынылған әдістерін зерделеу қарастырылған
2016

Қазақстан Республикасының 2015- жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында көрсетілген шараларды біртіндеп іске асыру мақсатында білім беру саласында еңсерілген жұмыстардың бар екені  белгілі. Егер тұжырымдаманың іске асырылуының бастапқы кезеңіне жоспарланған бастауыш жəне негізгі білім берудегі (1-10 сынып) бағыт-бағдар анықталып, қажетті бағдарламалармен қамтамасыз етілді десек, келесі кезектегі кəсіптік білім беру (11-12 сыныптар, ЖОО дейінгі кəсіптік оқу орындары, ЖОО) мəселесінде бірқатар педагогикалық, дидактикалық, ұйымдастыру жəне  басқа да мəселелердің шешілуі қажет.
2010

Мақалада инновациялық педагогикалық технологиялардың ғылыми негіздері туралы пікірлер айттылған. Мысал ретінде студенттерді магистратураға, оқуды озық университеттерде жалғастыруға ұсынуға қажет олардың рейтингін анықтаудың жаңа əдісі келтірілген.
2012
Тег: Оқыту
Педагогикалық процесті басқарудың ғылыми негіздері туралы

Қазіргі таңда үздіксіз білім беру жүйесінде білім беруді дамыту, дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында елімізде білім берудің жаңа жүйесі құрылып жатыр. Осыған орай Қазақстан Республикасының  Президенті  Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауына «бізге экономикалық қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет» деп қазіргі білім саласына артылатын салмақты көрсетіп берді [1].
2012
Тег: Оқыту