Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Туризм индустриясы саласында ҚР инновациялық қызметін дамыту

Аңдатпа

Мақсаты: Қазіргі таңда Қазақстан үшін туризм саласын дамыту өзекті мәселелердің бірі. Туризм әлемдік экономикада басты рөл атқарады. Бүкіл әлемдік туристік ұйымның деректері бойынша ол әлемдегі жалпы ұлттық өнімінің оннан бір бөлігін, халықаралық инвестицияның 11%-дан астамын, әлемдік өндірістің әрбір тоғызыншы жұмыс орнын қамтамасыз етеді. Жеткілікті қаржыландырудың болмауы туризм субъектілерінің тиімді дамуына мүмкіндік бермейді, инвестициялық және инновациялық қызметті жүзеге асыру мүмкіндігінің жоқтығынан көрінеді: негізгі қорларды жаңарту, бизнес көлемін, жаңа технологияларды кеңейту. Мақала Қазақстан Республикасының туризм саласындағы инновацияларды дамыту мәселелеріне арналған, ол әлемде елдің экономикалық өсуін қамтамасыз етудің пәрменді тетігі ретінде танылған, өйткені Қазақстан бюджеті кірістерінің негізгі бөлігі бизнес пен азаматтардың салықтық түсімдері болып табылады: дәл солардың есебінен мемлекеттің шығыстары қаржыландырылады. Қазіргі заманғы үрдістер мен түрлі секторлардағы макроэкономикалық жағдайды ескере отырып, стратегиялық басқару процестері мен тетіктерін жетілдіру қажет. Қазақстан өзін шетелдік инвестициялар үшін тартымды бағыт ретінде көрсете және стратегиялық жоспарлауды қолдана отырып, жаңа жаһандық сын-қатерлер мен қауіптерді ойдағыдай еңсере алады. Туризм сыртқы экономикалық қызмет нысаны ретінде өңірлік дамудың орнықтылығын бағалаудың, даму, басқару процестеріне әсер ететін көрсеткіштер жүйесін қалыптастырудың және қойылған мақсаттарға қол жеткізудің маңыздылығын айқындайды, ол үшін нәтижелерге қол жеткізуге әсер ететін факторларды басқару және жүйелеу құралдары қажет етіледі.

Халықтың мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыруды жоғарлатумен (атаулы ақшалай табысты арттыру арқылы тіршілікті қамтамасыз етуге үлес қосу), сондай-ақ бизнес-бірліктердің инновациялық нысандарын дамыту үшін жағдай жасаумен байланысты бірқатар проблемаларды шешу мүмкіндігі үшін Қазақстанның туризм саласындағы инновациялық қызметті талдауға негізделінеді. Зерттеу нысаны туризм индустриясының инновациялық қызметі болып табылады.

Әдісі: Зерттеу сандық технологиялардың компоненттері мен функцияларын логикалық тұрғыда

сипаттауға және олардың маңызды ерекшеліктерін ұсынуға негізделген және экономикалық ғылымдарда қолданылатын жалпы әдістерді қолдана отырып, ғылыми мәселелерді зерттеудің қажетті тереңдігін қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады. Зерттеу көздері инновациялық даму мәселелері бойынша теориялық және аналитикалық мақалалар, қазақстандық және шетелдік авторлардың еңбектері.

Қорытынды: Қазақстан Республикасының статистикалық деректерін пайдалана отырып, туристік сектордың қызметтерін пайдаланатын адамдар санының ұлғаюын, сондай-ақ мүмкіндіктердің ұлғаюын куәландыратын 2022-2024 жылдар кезеңіне арналған «Халықтың номиналды ақшалай табысы, теңге» көрсеткішінің күтілетін мәндерін алу үшін трендтік модель әзірленді. Осыған байланысты туристік дестинациялар жақсы болашақты құру үшін тұрақты даму тұрғысынан бәсекеге қабілетті және икемді болып қалуы тиіс. Бұл туризм экономикалық өсудің қозғаушы күші ғана емес, сонымен бірге экономикалық өндірістің өзі туристік сектордың өсу әлеуетінде маңызды рөл атқара алатындығын білдіреді.

Тұжырымдама: Инновациялар жаһандық экономикалық өсудің аса маңызды факторына айналуда және елдің экономикалық дамуын жеделдетуде сөзсіз шешуші рөл атқарады.

Кілт сөздер: инновация, цифрландыру, қонақжайлылық, туристік сала, цифрлық экономика, туристік нарық, инфрақұрылым.

Хат-хабарларға арналған автор. E-mail: ainuraphd@mail.ru

Кіріспе

Тұрақты даму тренді жаһандық ауқымда күш алып келеді және ірі компаниялар үшін және жалпы ел үшін жаңа тауашалар мен компаниялардың ел ішіндегі қызметіне де, сыртқы экономикалық қызметке де айтарлықтай әсер ететін жаңа мүмкіндіктер жасайды. Орнықты даму факторларының өсіп келе жатқан мәні компаниялардың қызметінде, оның ішінде орнықты даму индекстері мен рейтингтері (ESG-индекстер) шеңберінде оларды талдау мен бағалауға сұрау салуды қалыптастырады. Мұндай бағалау инвесторларға да, жауапты компанияларға да қолдау көрсетеді, үздік тәжірибені ілгерілетуге ықпал етеді.

Экономикадағы көптеген процестер инновациялық және тіпті эволюциялық сипатқа ие екенін және олардың мінез-құлқы әлеуметтік институттардың дамуынан ажырамас екенін түсіну практикада қолданылатын әдістер мен әдіснамалар туралы түсінігімізді өзгертеді.

Бүгінде цифрлық инновациялардың даму деңгейі ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін айқындайтын факторлардың бірі болып табылады. Цифрлық инновацияны жүзеге асыратын цифрлық экономика — бұл сандық АКТ-ны қолдану негізінде жүзеге асырылатын экономикалық, әлеуметтік және мәдени қатынастардың белгілі бір жүйесі болып табылады. Бұл ретте цифрландыру процесі аналогтан ақпаратты цифрлық беруге көшуді көздейді. Қазіргі уақытта көптеген елдерде цифрландыру дамудың стратегиялық басымдығы болып табылады. Жетекші әлемдік сарапшылардың болжамдары бойынша 2025 жылға қарай әлемдік экономиканың 25%-ы цифрлық болады, ал мемлекетке, бизнеске және қоғамға тиімді өзара іс-қимыл жасауға мүмкіндік беретін экономика үшін цифрландыру технологияларын енгізу барған сайын ауқымды әрі серпінді процеске айналып келеді.

Цифрлық платформалар клиенттермен өзара әрекеттесудің және транзакцияларды жүзеге асырудың негізгі арналары ретінде, сондай-ақ инновациялық бизнес-модельдерді, оның ішінде дәстүрлі салаларда құру құралы ретінде пайдаланыла бастайды. Цифрлық технологияларды енгізу бәсекелестіктің күшеюіне әкеліп соғады, нарықтың қазіргі көшбасшылары үшін инновацияның жаңа толқындарынан туындайтын қауіптер туындайды.

Қазіргі уақытта ақпараттық экономиканың қарқынды дамуы өтпелі цифрлық технологияларды енгізумен және тиісінше цифрлық экономиканы қалыптастырумен байланысты. Дәстүрлі өндірістік салалар мен көрсетілетін қызметтер салаларын жаңғырту, сауда-сатып алу рәсімдерін, аралас қаржылық және логистикалық операцияларды ұйымдастыру, ақпараттық технологиялардың өтпелі енуі және экономикалық процестерді цифрландыру аясында тұтыну құрылымының өзгеруі жаңа нарықтарды қалыптастыру және нарықтың жұмыс істеуінің жаңа жағдайлары, сондай-ақ талдауға, болжауға және басқарушылық шешімдерді қабылдауға жаңа тәсілдер үшін негіз жасайды.

Әдебиеттік шолу

(Sobieraj, D. Metelski 2020) Өз зерттеулерінде инвестициялық процестерді басқаруды жақсы түсінуге мүмкіндік беретін факторларды атап өтті:

  • нарықтық ортадағы компаниялардың белсенділігі;
  • жоғары дамыған технологиялар;
  • тиісті нарықтық қатынастарды пайдалану [1].

Орнықты даму тұжырымдамасын ескере отырып, аумақтық қауымдастықтарды дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды бағалау және іріктеу проблемаларын шешу Nataliia Maksyshko, Oksana Vasylieva, Alyona Polova (2020) зерттеулерінде көрініс тапты. [2].

  • .A. Semin инновациялық өнімдерді әзірлеу саласындағы ғылыми зерттеулердің өнімділігін арттырудың институционалдық механизмдерін қарастырады [3, 157].
  • . Pogodina, N.M. Abdikeev, Yu.S. Bogachev есептеулерінде инновациялар тобының индикаторлары қолданылады, олар инновацияларға жұмсалған шығындардың қарқындылығы мен технологиялық инновацияларға жұмсалған шығындардың тиімділігі коэффициенттерін қамтиды [4, 6].

Қазіргі уақытта инновациялық индикаторларды іздеу мәселесі жалпыға ортақ сипатқа ие болды және тек инновацияға ғана емес, сонымен қатар экономика, экология, әлеуметтік, банк саласына да қатысты [5, 1025]. S.N. Bobylev, S.V. Solovyeva экономиканың дамуы қай бағытта жүретінін

көрсететін негізгі индикаторларды таңдау маңызды мәселе болып табылады деп санайды [6, 63].

Инновациялық процестер — қазіргі бизнестің ажырамас ерекшелігі [7, 51; 8, 6; 9, 366].

265

Қазақстанның туристік секторының бірегей табиғи және мәдени әлеуетін және алыс және жақын елдерден келетін туристердің жаңа, әлі игерілмеген бағыты ретінде тудыратын зор қызығушылығын ескере отырып, оны инновациялық дамыту үшін барлық негізі бар.

Қонақ үй индустриясының инновациялық даму мәселелері Абожина А.А. [10], Hao J.X., Liu Y.P. [11], Musavengane, Regis [12], Мыратдурдиев М., Дорошенко Ю.А. [13], Танина А.В., Калмыкова С.В., Мудрова Е.Б. [14], Печерица Е.В. [15], Бритвина В.В., Шабалина Н.В., Дусенко С.В., Духовная Л.Л. [16] және т.б. зерттеушілер үлкен көңіл бөлген.

А.В. Бабкиннің пікірінше, экспоненциалды түрде өсіп келе жатқан деректер ағындары бар заманауи цифрлық технологияларға негізделген әлеуметтік құрылымдар мен қатынастардың күрделенуі цифрлық инновациялар болып табылатын жаңа типтегі экономиканы қалыптастыруды қажет етеді [17, 11].

A.A. Semin инновациялық өнімдерді әзірлеу саласындағы ғылыми зерттеулердің өнімділігін арттырудың институционалдық механизмдерін қарастырады [18, 157], онда инновациялық әлеуетті бағалау үшін ақпарат көздерін талдау мәселелеріне ерекше назар аударылады [19, 78-81], сондай-ақ халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға назар аударады [20, 6].

Кулмаганбетова А.С., Дубина И.Н., Рахметулина Ж.Б. инновациялық процестерге енгізілген техникалық, өндірістік, ұйымдастырушылық, маркетингтік, қаржылық операциялардың жиынтығын анықтайды [21, 57]. Бұған белгілі бір себептер бар және болашақта экономиканың тез өсуін

қамтамасыз ететін туризмнің осы саласы болуы мүмкін [22].

Негізгі бөлігі

Қазақстан Республикасында ғылым, технологиялар және инновациялар саласындағы ұлттық стратегиялардың құрылымы мыналармен байланысты: Даму бағдарламасы (сурет 1).

Екінші суретте сұралған сарапшылар инновациялық даму үшін әлеуеті жоғары секторлар немесе салалар ретінде көрсеткен секторлардың тізімі көрсетілген (сурет 2), [23].

Егер халықаралық тәжірибеге жүгінетін болсақ, индустриялық-инновациялық даму саласындағы мемлекеттік саясатты ұйымдастыру және іске асыру бойынша жалпы қағидаттар мен тәсілдерді бөліп көрсетуге болады (сурет 3).

ECONOMY Series. № 2(106)/2022

Алайда, СПЕКА елдерінің көпшілігінде инновациялық экожүйе әлі де жеткілікті дамымағанын және инновациялық жүйенің көптеген компоненттері әлі де жоқ немесе нәрестесінде екенін атап өткен жөн (кесте 1), [25].

266

Вестник Карагандинского университета

Кесте 1. СПЕКА елдерінде қолданылатын ҒТА саласындағы саясат құралдары

Құрал-саймандар

Әзірбайжан

Қазақстан

Қырғызстан

Тәжікстан

Түрікменстан

Өзбекстан

Іргелі зерттеулерге гранттар

х¹

х

х

х

 

х

Қолданбалы

зерттеулерге гранттар

х¹

х

х

х

 

х

Стартаптар үшін гранттар

х¹

х

х

х⁵

х

х

Инновациялық ваучерлер

 

х³

       

Стартаптарға арналған бағдарламалар

х

х

х

   

х

Стартап конкурстары

х

х

х

х

х

х

Стартаптарды инкубациялау және акселерациялау бағдарламалары

х

х

х

х

х

х

Кәсіпкерлікті қолдау бағдарламалары

х

х

х

х

х

х

Инновациялық ШОК үшін кредиттер бойынша кепілдіктер

         

х

Венчурлік қаржыландыру

 

х

   

х

х

ҒЗТКЖ нәтижелерін коммерцияландыруға арналған гранттар

 

х⁴

 

х⁵

 

х

ҒЗТКЖ үшін салықтық жеңілдіктер

х²

х

х

х

 

х

ҒЗТКЖ-ға бюджеттік субсидиялар

х

       

х

ҒЗТКЖ мақсаттарына арналған кредиттеуді субсидиялау

х

х

     

х

Толық циклді жобаларға гранттар

     

х

 

х

Өнеркәсіп пен ғылым арасындағы ынтымақтастықты дамытуға гранттар

 

х

     

х

Өнеркәсіптік кластерлерді қолдау

х

   

х

 

х

Халықаралық донорлардан ҒТА қаржыландыруға гранттар

 

х

х

х

х

х

Ескертпе:

х¹ - Мүмкін нұсқа ретінде бар, бірақ уақытша тоқтатылды х² - Заңнамада бекітілген, бірақ енгізу әлі аяқталған жоқ х³ - Мүмкін нұсқа ретінде бар, бірақ әлі қолданылмаған

х⁴ - 2018 жылдан бастап қолданылмайды

х⁵ - Тұрақты емес және негізінен жеке көздер есебінен

Соңғы уақытта бұл елдер мемлекеттік шығындардың азаюына және халықтың нақты кірістерінің төмендеуіне тап болды. Сондықтан ресурстарға бай және кедей елдер бірнеше өсу қозғалтқыштарын құру үшін жергілікті шындықты ескере отырып, әртараптандырудың тиісті стратегияларын қабылдауы керек.

Туризм индустриясын реттеу процесін бірқатар тиісті ұйымдар жүзеге асырады, олардың мақсаты бүкіл әлемде туризмді жылжыту және халықаралық құқықтық реттеу жүйесін құру арқылы

әртүрлі елдер үшін ортақ қызығушылық тудыратын туризм мәселелерін зерттеу болып табылады. Туризмдегі инновациялар адамдардың мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыру, инновациялық шағын бизнесті дамыту, жастардың инновацияға қатысуы үшін жағдай жасау сияқты көптеген мәселелерді шеше алады (сурет 4), [25].

Туризм саласында жұмыс істейтін кәсіпорындардың өсуі ақша жыл сайын инвестиция түрінде салынатынын білдіреді. Туризм индустриясына инвестициялар мен ішкі және шетелдік туристердің тұтынуы жылына орта есеппен 7-8%-ға ұлғаюы тиіс. Статистика көрсеткендей, егер өнеркәсіптік дамудың ағымдағы серпіні сақталса, бұл көрсеткішке жоспарланғаннан ертерек қол жеткізіледі (кесте 2) [26].

Жыл

Негізгі капиталға инвестициялар, млн. теңге

Халықтың атау- лы ақшалай табыстары, теңге

Тұру және тамақтану жөніндегі қызметтерге бағытталған инвестициялар, млн. теңге

Өнерді, ойын-сауықты және демалысты дамытуға бағытталған инвестициялар, млн. теңге

Туризм саласын дамытуға бағытталған инвестициялар, млн. теңге

2011

5 010 231,00

45 435,00

32579

74 933

107512

2012

5 473 161,00

51 594,00

41 159

101 423

142582

2013

6 072 687,00

56 235,00

36 218

97 796

134014

2014

6 591 482,00

62 007,00

49 373

113 523

162896

2015

7 024 709,00

67 321,00

48 336

113 630

161966

2016

7 762 303,00

76 575,00

80 780

68 779

149559

2017

8 770 572,00

83 710,00

129 496

75 132

204628

2018

11179036,00

93 135,00

192 132

104 210

296342

2019

12576793,00

111 071,00

148 385

155 896

304281

2020

12322 652,24

125 446,00

211021

207582

418603

Ескертпе – жүргізілген есеп айырысулар негізінде автор жасаған

Кесте 2. Туризмдегі инновациялық қаржыландыру

268

Вестник Карагандинского университета

269

2022-2024 жылдарға арналған «Халықтың атаулы ақшалай табыстары, теңге» көрсеткішінің трендтік моделін құру және болжамды мәндерін анықтау үшін келесі кезеңдер орындалды:

1) аномалды бақылаулардың болуына уақытша қатарларды тексеру. Ол үшін Ирвин критерийі қолданылды (кесте 3).

3) алынған модельдің сапасын екі бағыт бойынша бағалау жүргізілді: модельдің барабарлығын тексеру және дәлдігін бағалау.

Модельдің барабарлығын тексеру үшін бірқатар қалдықтар зерттелді, яғни модель мен нақты бақылауларға сәйкес есептелген деңгейлердің сәйкес келмеуі. Қалдық компоненттің маңызды қасиеттері: математикалық күтудің нөлге теңдігі, қалдықтардың кездейсоқтығы және олардың қалыпты таралу Заңына сәйкестігі.

Модельді жеткіліктілікке тексеру үшін бірқатар қалдықтарды талдау нәтижелері 5-кестеде келтірілген (кесте 5).

ECONOMY Series. № 2(106)/2022

Бесінші суретте 2022-2024 жылдарға арналған «Халықтың атаулы ақшалай табыстары»

көрсеткішінің модельдеу және болжау нәтижелері графикалық түрде ұсынылған (сурет 5).

Туризм саласындағы бизнесті қаржыландыру — өз бизнесін жүргізетін әрбір кәсіпкердің алдында тұрған өзекті мәселе. Шағын және орта бизнес ел экономикасында маңызды рөл атқаратындықтан және әлемдегі қазіргі экономикалық ортадағы өзгерістерді ескере отырып, көптеген ғалымдар жаңа мүмкіндіктерді пайдалану және болжау әдістерін қолдану арқылы кәсіпкерлік субъектілерінің ел экономикасына қосатын үлесін арттыру мәселесін зерттеуге тырысты. Сондықтан авторлардың «Халықтың номиналды ақшалай кірісі» сияқты индикаторды қолдана отырып жасаған нәтижелері халықтың туризм саласындағы қызметтерді пайдалану мүмкіндігінің артуын және мүмкіндігін көрсетеді. Осыған байланысты туристік кәсіпорындар бәсекеге қабілеттілікті сақтау және сақтау үшін, сондай-ақ жақсы болашақты құруда тұрақты даму үшін икемді бейімделе алуы керек.

270

Вестник Карагандинского университета

271

Авторлар кәсіпкерлердің инновациялық қызметін дамыту және қолдау, бәсекелестікті дамыту және инвестициялардың тартымдылығы мемлекеттің экономикалық саясатының жалпы жағдайын және мемлекеттік институттардың позициясын көрсететін көптеген факторларға байланысты деген қорытындыға келді. Іскерлік ортаны дамыту, инвестициялық тартымдылықты және экономиканың жалпы бәсекеге қабілеттілігін арттыру әрбір мемлекеттің экономикалық саясатының негізгі бағыттарының бірі болып табылады.

Сондықтан қолда бар мүмкіндіктерді пайдалану үшін шағын және орта бизнесті, оның ішінде мемлекет тарапынан туризмді одан әрі дамыту үшін, оның ішінде мынадай шаралар арқылы жағдай жасау қажет:

1.Елдің жайлы, қызықты және тартымды бейнесін қалыптастыру.

2.Жақын және алыс шетелдіктер арасындағы ынтымақтастық шарттары.

3.Өңірдегі шок-ты дамытудың неғұрлым перспективалы бағыттары үшін мемлекеттік қолдау және нысаналы қаражат бөлу мүмкіндігі.

Қорытынды

Осылайша, туризм экономикалық өсудің факторы ғана емес, сонымен бірге экономикалық нәтиженің өзі туристік сектордың өсу әлеуетінде маңызды рөл атқара алады.

Әдебиеттер тізімі

Babkin A.V. Analysis of application of additive technologies in terms of digitalization / A.V. Babkin, D.V. Voronov, S.A. Bobariko // Development of economy and management in the context of digitalization. Works of the scientific and practical conference with international participation. — 2018. — P.11–22. DOI: 10.18720/IEP/2018.7

Bobylev S.N. Circular economy and its indicators for Russia. Mir novoi ekonomiki / S.N. Bobylev, S. V. Solovyeva // The World of the New Economy. — 2020. — 14(2). — P. 63–72. DOI: 10.26794/2220–6469–2020–14–2-63–72

Bogatenkov S.A. Risk Management Based on Model of Competences when Introducing Innovative Information Technology / S.A. Bogatenkov, V.A. Belevitin, M.L. Khasanova // International Journal of Engineering & Technology. — 7 (4.38). — 2018. — 78–81. Retrieved from

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fwww.sciencepubco.com%2Findex.php%2FIJET

Ergashev R.Kh. Development of Tourism Services Market on the Basis of Innovative Processes in Tourism / R.Kh. Ergashev, A.M. Akchurina // Academic Journal of Digital Economics and Stability. — 2022. — Vol. 13. Retrieved from https://academicjournal.io

Hao J.X. Exploratory Study on the Development of Combination of Hotel and Apartment / J.X. Hao, Y.P. Liu // Advanced materials research; Health structure material and environment; Shenzen, China. — 2012; Dec, 2013, 37. Retrieved from http://www.iberchina.org/files/2017/economic_growth_china_anu.pdf

Kirilchuk S.P. The Development of Globality of Innovative Modifications / S.P. Kirilchuk, E.V. Nalivaychenko // Journal of Fundamental and Applied Sciences. — 2017. — 9(1S). — Р. 1025–1048. DOI: 10.4314/jfas.v9i1s.754.

ECONOMY Series. № 2(106)/2022

Maksyshko N. Method of investment projects evaluation for territorial communities taking into account the concept of sustainable development / N. Maksyshko, O. Vasylieva, A. Polova // The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). — 2020. — Vol. 166. DOI: 10.1051/e3sconf/202016613020

Musavengane Regis. Small hotels and responsible tourism practice: Hoteliers’ perspectives / Regis Musavengane // Journal of cleaner production. — 2019. — Vol. 220. — Р. 786–799. Retrieved from

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-cleaner-production/articles-in-press#aip-note DOI:

10.30892/gtg.26322–410

Nieves J. Management innovation in the hotel industry / J. Nieves, M. Segarra-Cipres // Tourism Management. — 2015. Vol. 46. — P. 51–58. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0261517714001046

DOI: 10.1016/j.tourman.2014.06.002

Новичков Н.В. Инноватика туристического бизнеса в развитии экономики впечатлений/ Н.В. Новичков, А.В. Новичкова, О.В. Малыгина // Сервис в России и за рубежом. — 2018. — Т. 12, №2 (80). — С. 6–19. DOI: 10.24411/1995-042X-2018-10201.

Pogodina T.V. Indicators system improvement to assess the innovative activity of economic entities, taking into account the compliance with the strategic goals of socio-economic development. Uchet. Analiz. Audit / T.V. Pogodina, N.M. Abdikeev, Yu.S. Bogachev // Accounting. Analysis. Auditing. — 2019. — 6(3). — Р. 6–14. DOI: 10.26794/2408–9303–2019–6-3–6-14

Semin A.A. State support for research in pharmacology: an analysis of foreign and domestic experience / A.A. Semin // Research Result: Pharmacology and Clinical Pharmacology. — 2017. — 3(3). — P. 157–168. DOI: 10.18413/2313– 8971–2017–3-3–157–168.

Semin A.A. State support for research in pharmacology: an analysis of foreign and domestic experience / A.A. Semin // Research Result: Pharmacology and Clinical Pharmacology. — 2017. — 3(3). — P. 157–168. DOI: 10.18413/23138971-2017-3-3-157-168.

Sobieraj J. Identification of the key investment project management factors in the housing construction sector in Poland / J. Sobieraj, D. Metelski // International Journal of Construction Management. — 2020. DOI:

10.1080/15623599.2020.1844855

Solodovnik J.A. Methodical foundations of the classification of innovations in the tourism sector of the Russian Federation. Vestnik VGUIT / J.A. Solodovnik // Proceedings of VSUET. — 2018. — Vol. 80, No. 4. — P. 366–370. DOI: 10.20914/2310–1202–2018–4-366–370

Tanina A.V. Problems and prospects of development of the apartment market in St. Petersburg / A.V. Tanina, S.V. Kalmykova, E.B. Mudrova // Business. Education. Law. — 2020. — No. 3. — P. 139–146. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.302.

Абожина А.А. Анализ международных брендов апарт-отелей / А.А. Абожина // Экономика и социум. — 2017. — № 3(34). — С. 1769–1775. DOI: 10.26140/anie-2019–0803–0093

Анализ пробелов в сфере науки, технологий и инноваций (НТИ) в Казахстане. 2020. — 38 с. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://unece.org/

Данные Комитета по статистике Республике Казахстан за 2010–2020 гг. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.stat.gov.kz

Духовная Л.Л. Автоматизация бизнес-процессов как механизм повышения эффективности гостиичного предприятия / Л.Л. Духовная // Сервис в России и за рубежом. — 2019. — Т. 13. — Вып. 3. — С. 162–174. DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10313.

Кулмаганбетова А.С. Покомпонентная оценка инновационного потенциала субъектов малого и среднего бизнеса: опыт Казахстана / А.С. Кулмаганбетова, И.Н. Дубина, Ж.Б. Рахметулина // Экономика. Профессия. Бизнес. — 2019. — № 3. — С. 57. DOI: 10.14258/epb201934

Мыратдурдыев М. Практика формирования пространства апарт-отелей / М. Мыратдурдыев, Ю.А. Дорошенко // Актуальные научные исследования в современном мире. — 2017. — № 12–9 (32). — С. 9–11. DOI: 10.26140/anie-2019–0803–0093

На пути к технологической трансформации стран СПЕКА: инновационный императив для устойчивого развития [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://unece.org/

Печерица Е.В. Теоретические и практические аспекты внедрения инноваций в туризме и гостиничном бизнесе / Е.В. Печерица // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. — 2016. — Т. 1. — № 2. — С. 34–41. https://fkis74.ru/index.php/fkstdr/article/view/431

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1050 «Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020–2025 годы» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://qazindustry.gov.kz/

А.Т. Омарова, Н.Б. Құттыбаева, Е.Д. Орынбасарова, Е.А. Жусупов

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.