Статьи, город Қарағанды

Мақалада күрделі сөздердің ертеден дәстүрлі лексика­грам­ матикалық жолмен зерттеліп келгендігі қарастырылады. Аталмыш әдіс күрделі атаулардың тек ішкі құрылымдарын анықтауды жүзеге асырады
, 2015

Елбасының Қазақстан халқына жылсайынғы жолдауында экономиканы қозғаушы күш ретінде кəсіпкерлікке көңіл көп бөлінеді: «Диверсификацияның өзегі – кəсіпкерлік болып табылады. Біз өз мойнына тəуекел алатын, жаңа нарықтарды игеруге тырысатын, инновациялар енгізуге дайын күшті кəсіпкерлер санатын көргіміз келеді. Тек кəсіпкерлер экономиканы модернизациялаудың қозғаушы күші болып табылады» [1].
, 2012

Түзеу мекемелерінде қылмыстардын ескерту жүйесінің ерекшелігі ретінде, оның субьектілері- нің қатарында ерекше ұйымдар мен органдар бар, олар басқа да мəселелерді шешумен қатар, қылмыстарды ескертудің жəне режимнің бұзылуының мəселелерімен айналысуы тиіс.Сондықтан да, оларды алдына қойылған міндеттерге пара-пар, тиісті өкілетіліктер ұсынылады. Бас бостандығынан айыру орындарында қылмыстан ескертуді жалпы əлеуметтік деңгейін, түзеу мекемелерінің барлық қызметтерін жəне бөлімшелерін қамтамасыз ететін тенденция қалыптасуда.
, 2012

Адамның əрбір қылығында, оның ішінде қылмыста да, оның жеке тұлғасы көрініс табады, оның мəні сол тұлғаның қатысатын барлық қоғамдық қатынастары мен əлеуметтік байланыстарының жиынтығынан құралады. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, қылмыс субъектісін сипаттайтын белгілер кінəнің алғышарттары болып табылады. Дегенмен, кінəнің қылмыскердің жеке тұлғасымен байланысы мұнымен шектеліп қоймайды. Кінə жеке тұлғаның, оның əлеуметке қарсы немесе бейəлеумет- тік мақсат-бағдарының, оның қоғамға қауіптілігінің көрінісі ретінде қарастырылады.
, 2012

Нарықтық экономика жəне кəсіпкерлік қызметтің дамуы барысында меншікке, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық жəне өзге де қылмыстар бағалы қағаздар нарығында кең орын ала бастады. Бағалы қағаздармен жанама да қатысы бар аталған қылмыстар еліміздің əлеуметтік-экономикалық тұрақтылығына зор нұқсан  келтіруде. Сəйкесінше, бұл жағдай қылмыстылықпен күресу мақсатында қылмыстық нормаларды зерделеп, оны тез арада жетілдіру міндетін алға тартады. Осы орайда, бағалы қағаздар нарығымен жанама да қатысты қылмыстық нормалардың кейбір құрамдарына арнайы тоқталсақ.
, 2012

Қылмыстық құқық ғылымында, қылмыстың обьектісі ретінде-қылмыстық қол сұғушылықтын кезінде зиян шеккен немесе зиян шегу қауіпі төнген, қылмыстық заңмен қоғалатын нақты қоғамдық қатынас танылады.
, 2012

Меншікке қарсы қылмыстылық детерминанттарын, оның түрлері мен топтарын айқындау жəне талдау қылмыстардың жалпы сақтандырудың қисынды жəне іс жүзінде бастапқы сəттері болып табылады. Меншікке қарсы қылмыстылықты туындататын себептерді, себептер əсерінің өрістеуіне көмектесетін объектвиті жəне субъективті жағдайларды білмей, қылмыстылыққа тиімді əсер ету мүмкін емес.
, 2012

Қылмыстық іс бойынша дəлелдемелердің жүйесі жоғарыда аталған құрылымға ие болып ғана қоймай, толықтық, дұрыстық, сенімділік, келісімділік сияқты талаптарға да жауап беруі тиіс. Іс бойынша дəлелдеу пəніне кіретін барлық мəн – жайларды анықтайтын жүйе ішіндегі жүйелер мен аралық фактілері болған жағдайда дəлелдеу жүйесінің толықтығы орын алады. Дəлелдемелер жүйесінің бұл қасиеті негізгі болып табылады: зерттеулердің толықтығы мен жан-жақтылығы – қылмыстық іс жүргізудің маңызды қағидасы, оны бұзу барлық жағдайларда үкімнің күшін жоюға əкеліп соқтырады (ҚР ҚІЖК 24 – бап).
, 2012

ҚР Жоғарғы Соты пленумының 24 сəуір 1992 жылғы №2 « Қылмыстан жəбір шеккен адамдар- дың құқықтары мен міндеттерін реттейтін заңдарды қолдану практикасы туралы» қаулысына сəйкес жəбірленуші деп- қылмыс жасаған адамның қылмыстық жауаптылыққа  тартылғандығына қарамастан, қоғамға қауіпті əрекеттен тікелей моральдық, тəндік немесе мүліктік зиян шеккен адам танылады. Ал аяқталмаған қылмыстық əрекеттер туралы істер бойынша (қылмысқа дайындалу немесе оқталу) адамды жəбірленуші деп тану моральдық, тəндік немесе мүліктік зиянның нақты келтірілгендігіне байланысты анықталады.
, 2012
Құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған тапсырмаларды биология сабақтарында қолдану тиімділігі

Мақалада білім нəтижесі ретінде қалыптасқан құзыреттілік білім алу кезінде анықталатындығы көрсетілген. Құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған тапсырмаларды құрастырудың басты мақсаты — оқушыларға тек қана білім беріп қана қоймай, сол алған білімдерін өмірде қолдана алатын жас ұрпақ тəрбиелеу, ол үшін оқушының теориялық тұрғыдан алған білімдерін өмірмен байланыстыратын тапсырмалар реттілігін орындауына жағдай жасау қажет. Нəтижесінде оқушының сабақта өзіндік мəліметтерді жинақтап, белгілі бір уақытта білімдерін одан əрі дамытуға əрекет жасауы, тек білу, түсіну ғана емес, сондай-ақ талдау, синтез, бағалау əрекеттерін жан-жақты қолдану арқылы көрініс табады.
, 2016

Мақалада өлеңмен шығарылған шежірелік шығармалардың мəні мен маңызы, əдебиеттегі алатын орны жан-жақты айқындалған. Шежіренің фольклорлық сипатта дəлелді түрде көрсетіліп, мазмұнына қарай жүйелеудің жолдары анықталған. Сонымен қатар шет елдердегі қазақ ақындарының мұраларындағы шежіре шығармаларға əдеби талдау жасалған. Танымал ақындардың бірі Ақыт қажы Үлімжіұлының шығармаларына талдау жасалынып, шежіреге байланысты туындыларына айрықша мəн берілген
, 2014

Мақалада көркем туындыдағы сал-сері бейнесі қарастырылған. Қазақ қоғамында өзіндік орны бар тарихи тұлға Мəди Бəпиұлының ұлттық болмысы, «сал-сері» атанған болмыс-бітімі туралы ғылыми ой қорытылған. Мақала авторы қазақ халқының өзгеге ұқсай бермес даралық қасиет-сипаты, ұлттық болмыстан бастау алатын ерекшелігі ғасырлар бойы қалыптасқан сал-серілік дəстүрінен ерекше байқалатынын дəлелдеді.
, 2014