Қарағанды университетiнiң хабаршысы

Мақалада заманауи дəуірдің талаптары мен сұранысын қанағаттандыратын инновациялық форма ретінде пайда болған CLIL технологиясының австриялық тəжірибесіне сараптама жасалып, баяндалған
2020
Aвстриядағы тіл мен мазмұнды кіріктіріп оқыту (CLIL) тəсілін қолдану тəжірибесі

Мақалада қазіргі таңда тілдің адам өміріндегі алатын орны ерекше екенін, сонымен қатар тілдік емес мамандық студенттерінің тілді меңгеру қажеттілігі туралы жазылған.
2020

Цифрлық қоғам — адамдардың өмір жағдайына, олардың біліміне жəне жұмысына, сонымен қатар мемлекет, бизнес жəне қоғам арақатынасына ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
2020

Қазіргі таңда білім беру парадигмасының біліктілік сипаттамасынан жоғары оқу орны түлегін даярлаудың негізгі критерийі ретінде құзырет пен құзыреттілікке бағдарлануы білім беру жүйесіндегі негізгі бағытты айқындап берді
2020
Білім алушылардың зерттеушілік құзыреттілігін лабораториялық практикумдарда қалыптастыру əдістемесінің мазмұны

Адам — абсолютті құндылық, жоғары субстанция, «барлық танымның өлшемі».
2020

Мақалада адам құқықтары теориясының дербес санаты ретінде білім беру саласындағы жеке құқықтардың пайда болуы мен даму үрдісі ашылды, осы институттың негізгі ерекшеліктері қарастырылды
2020

Мақалада Байқоңыр қаласын жалға алу жағдайында жұмыс істейтін, Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық бірлігі ретінде жəне «Байқоңыр»
2020

Мақалада əртүрлі елдердегі дамудың жалпы заңдылықтарының болуын негіздейтін, жаһандану үдерістерін дамытушы жағдайындағы құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам институттарының өзара əрекеттестігі мен ықпалдасу мəселелері қарастырылған
2020

Мақалада Қазақстан Республикасының мемлекеттік жəне ұлттық университеттерде басқару жүйесін трансформациялаудағы мемлекеттің саясаты жəне оның жүзеге асырылу үрдісі талқыланған
2020

Мақалада отандық тарих жəне этнологияға елеулі үлес қосқан, қазақ халқының этникалық тарихын, соның ішінде Орта жүздің ру-тайпалық құрылымының тарихы, таңбасы, қоныстануы, этимологиясы
2020

Мақалада 2018 ж. ШЫҰ-ның Үндістан мен Пəкістанның есесіне кеңеюінен кейінгі Ұйымның дамуының жаңа тенденциялары қарастырылған.
2020