Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Медициналық және фармацевтикалық білім берудегі гуманитарлық пәндердің маңызы

Анатация: Медициналық және фармацевтикалық университетте: жалпы-адамзаттық гуманистік құндылықтар – қайырымдылық, жоғары адамгершілік, толерантылық және мейірімділік негізінде медицина қызметкерінің тұлғасы мен дүниетанымын қалыптастыру.Анатация: В Медико-фармацевтическом университете: формирование личности и мировоззрения медицинского работника на основе общечеловеческих ценностей - благотворительности, высокой нравственности, толерантности и доброты.

Annotation: At the Medical and Pharmaceutical University: the formation of the personality and worldview of the medical worker on the basis of universal humanistic values – charity, high morality, tolerance and kindness

Өзектілігі: Медициналық және фармацевтикалық білім беру саласында гуманитарлық пәндердің негізі де осы ғылымдармен тығыз байланысты. Медициналық ғылымда да (фармацевтика да) білім беруде жаңа бағдарларды қолдануды ұсынуды қолға алды. Гуманитарлық пәндер медицина (фармацевтика)-дағы мамандар үшін қоғамда қарым-қатынастарда жоғары дәрежеге жетуге көмектеседі. Гуманитарлық пәндер медицинада оқитын,жұмыс істейтін және болашақ осы сала мамандары үшін өзінің құқықтарын,насқаспен жақсы қарым-қатынас,науқасты психологиялық жақтан да емдеу,саланың саясатқа,экономикадағы алатын орны және қаржының дұрыс бөлінуі. Медицина саласын толық қамтамасыз ету, клиникада медициналық техникалар,жабдықтар,препараттар,дәрі-дәрмектер,мамандар мен болашақ мамандар мен қамтамасыз ету,олардың экономикалық жағдайын бақылау,айлық төлемдердің толық төленуін бақылау гуманитарлық пәндердің негізгі міндеті болды. Ендігі болашақтағы болатын гуманитарлық пәндерде болатын әсер,сала үшін де айтарлық өзгерістер алып келері сөзсіз.

Мақсаты: «Жалпы тәжірибелік дәрігерлерді даярлау» жоғары медициналық білім берудің

медицинаны дамытудың инновациялық стратегиясы дәрігердің функцияларын айтарлықтай кеңейтеді, оларды тар мамандықтан кең гуманистік және әлеуметтік-бағдарланған медициналық парадигма деңгейіне шығарады. Осыған байланысты дәрігерді дайындауда гуманитарлық пәндерді енгізу қажет.

Медициналық және фармацевтикалық университетте гуманитарлық білім берудің міндеттері: 1. медицина қызметкерінің мүмкін болатын еркін таңдауының семантикалық кеңістігі және осы таңдаудан кейінгі жауапкершілік туралы толыққанды түсінік қалыптастыру; 2. жеке және кәсіби-қызметтік шешімдерді қабылдау үшін барлық өзіне тән қайшылықтары бар шындықты жүзеге асыру үшін жағдай жасау; 3. ғылыми білімдер мен идеяларды жаңа ұрпаққа беру, студенттердің негізгі гуманитарлық пәндер – тарих, философия, медицина тарихы және биомедициналық этика бойынша нақты деректерді меңгеруі;4. ұлттық дәстүрлер мен адамгершілік құндылықтарға негізделген медициналық тәжірибені меңгеру; 5. жеке тұлғаның жеке мүдделерін сақтай отырып, жалпы адамзаттық құндылықтарға қызмет етумен, күрделі этикалық мәселелерді шешумен ажырамас байланыста тұлғаның өзін-өзі танытуын, білім алу қажеттілігін, өзін-өзі дамытуды дамыту; 6. студенттің дәрігерлік іс-әрекеттің жағымды және жағымсыз жақтарын жеке қабылдауын дамыту, өтіріктен, көркем әдебиеттен, адастырушы идеологиялық құбылыстардан аулақ болу қабілеттерін дамыту.

Зерттеу нәтижелері мен талдау: Гуманитарлық бағыттағы барлық пәндер - жалпы тарих, философия, медицина тарихы (фармация), биомедициналық этика - «Денсаулық сақтау және медицина ғылымдары» саласындағы Федералдық мемлекеттік білім беру стандарттарының негізгі бөлігіне жатқызылуы керек.Медициналық және фармацевтикалық университеттегі гуманитарлық білім берудің құрамдас бөліктер Негізгі бөлім:• Жалпы тарих. • Медицина тарихы (фармация). • Биомедициналық этика. Пәнді оқудың мақсаты – студенттің дүниені тану және рухани игеру әдісі ретіндегі философияның ерекшеліктері, қазіргі философиялық білімнің негізгі бөлімдері, философиялық мәселелер және оларды зерттеу әдістері туралы идеясын қалыптастыру; философиялық білімнің негізгі принциптерімен және әдістерімен таныстыру; биоэтиканың философиялық мәселелерінің ауқымымен таныстыру; ғылым философиясын, медицина философиясын зерттеу.

Медицина тарихы (фармация) -пәнді меңгерудің мақсаты – бүкіл адамзат тарихында дүние жүзі халықтарының емшілік, медицина және дәрігерлік іс-әрекетінің даму тарихын, заңдылықтарын және логикасын оқып үйрену, студенттердің жеке қасиеттерін дамыту, сонымен қатар олардың жеке қасиеттерін қалыптастыру. жалпы мәдени құзыреттіліктер.

Биомедициналық этика - пәнді меңгерудің мақсаты – дәрігердің кәсіби медициналық этика қағидалары бойынша адамгершілік-құқықтық мәдениетін дамытуға ықпал ету, адамгершілік пен мейірімділік, толеранттылық сезімдерін қалыптастыру; болашақ дәрігерлерді орыс тілінің этикалық және заңнамалық құжаттарымен таныстыру.Гуманитарлық бейіндегі пәндерді – әлеуметтану, мәдениеттану, дінтану, өлкетану пәндерін оқуды элективті курстар немесе қосымша дербес оқыту ретінде сақтаған жөн.Дегенмен, әрқашан белгілі қауіппен байланысты және пациент жиі көтеретін күрделі қымбат инвазивті араласуды жүргізу қажеттілігі мұндай зерттеулерге көрсеткіштер туралы сұрақтарды күрт тудырады. Медицинада ешбір саладағыдай ХХ ғасырдың басында немістің гуманист дәрігері А.Швейцер ұсынған «өмірден бұрын ізгілік» қағидасы басым. Медициналық мамандыққа деген сүйіспеншілікті, этикалық ережелерді білуге болады және үйрену керек, егер шын ниет пен тілек болса. Сондықтан жаңа жетістіктерді енгізумен медициналық биоэтика мәселелері ерекше өзекті болуда. Ал бұл мәселелерді шешуде гуманитарлық пәндерге маңызды орын беріледі. Бірқатар өзгерістерді тудырған ғылымның дамуы дәрігерлердің алдына жаңа моральдық-этикалық проблемаларды қойды. Ресейдің көптеген жетекші клиникалары этика комиссияларына ие болды, біздің республиканың барлық емханаларында әлі жоқ. Дамыған елдердің көпшілігінде науқастарды тексергенде «техникизм», «инструментализм» басым, ал клиникадан кету «медицина» дәрігерлердің қызметіндегі гуманизмнің гипотрофиясымен тығыз байланысты: науқастарды көптеген ақылы, күрделі аспаптық емдеуге жібереді. оқу, ол үшін көп ақша алынады. Немесе басқа мысал: пациент-реципиент, сау органды сатып алады, ең қымбатын сатып алады - өмірін ұзартады, дәрігер атақ алады немесе басқа да артықшылықтарға ие болады, пациент-донор және оның отбасы мүшелері - қайғы, өлім, жерлеу, олардың да бар. бағасы. Соңғы кездері, әсіресе, техниканы соққан дәрігерлердің біліксіздігі көбірек байқалып, науқастарға күрделі зертханалық-аспаптық зерттеу әдістерінің қарғысымен қарайды, бұл дәрігерлік қызметтегі аса қауіпті қитұрқылық, шығармашылық клиникадан алшақтау. Медицинада, білімнің басқа салаларындағы сияқты, ең құндысы - белгілі бір мәселені шешуге теңдестірілген, объективті көзқарас. Терең теориялық білімі жоқ, ұсынылған алгоритм немесе емдеу стандарттары панацеяға айналады және әрқашан дұрыс диагнозға, адекватты емдеуге және дұрыс емдеуге әкеледі деп үміттенетін соқыр дәрігер үшін дәлелді медицина ешқашан «шыраққа» айналмайды. табысты нәтиже .Дәрігердің «жалпы мәдениеті» әлі қиналған кезде, ол науқастың үлкен мәселелерін және оны емдеуді көруді және түсінуді тоқтатады. Науқастар көлік емес, жігіттер, олардың азабы өте ауыр, әсіресе учаскелік терапевтке баратындардың жартысы жалпы тәжірибелік дәрігердің функционалдық бұзылыстарымен келетінін ескерсек. Заманауи жабдықпен тексеруге деген құштарлық емделушінің төсегіндегі аппараттық ойлаумен байланысты медицинаның «адамгершіліксіздендірілуіне» толы, бірақ пайда табу мақсатындағы зерттеулерден кем емес.Сондықтан медицина кадрларын даярлауда ізгілендіру мәселелері ерекше мәнге ие болуда. Медициналық университеттегі оқу процесі айтарлықтай стрессті, оқытудың негізгі қызметі арнайы пәндерге көбірек уақыт пен назар аударуды талап етеді. Дегенмен, «жақсы маман» ұғымы адамның жоғары адамгершілік және мәдени деңгейін болжайды. Жалпы білім 59

беретін пәндерді оқу белгілі бір дәрежеде бұл мәселені шешіп, өмірдің әлеуметтік және мәдени құбылыстарына көзқарас пен қызығушылықтың қалыптасуына негіз жасайды.Адамның мәдениетінің деңгейі тек оқылған кітаптар мен театрлар мен концерттік залдарға баруымен ғана емес, сонымен бірге өз қалауын тізгіндей алуымен, қажет болған жағдайда оны шектей білуімен, айналасындағылардың мүдделерін ескерумен, және де өз денсаулығына деген көзқараспен сипатталады. Мәдениет – дәрігер жұмысында орасан зор рөл атқаратын адами қарым-қатынастағы көпір. Өзара түсіністік сенімге әкеледі, онсыз жақсы нәтижеге жету қиын. Гуманитарлық оқыту жеке тұлғаның адамгершілік-рухани баюына, шығармашылық болмысының қалыптасуына алып келуі керек. Дидро да жақсылық жасау жеткіліксіз, оны жақсы істеу керек деген. Демек, жоғары білімді ізгілендіру міндеті де студенттерді өткендегі отандық және әлемдік медицинаның озық өкілдерінің жағымды үлгілеріне сүйене отырып тәрбиелеуге, медицинаның негізін құрайтын жалпыадамзаттық адамгершілік нормаларының байланысы мен сабақтастығына мән беруді көздейді.Қазіргі уақытта көрнекті медицина ғалымдарының медицинаны дамытудағы рөлі мен сіңірген еңбегі бейіндік оқу бағдарламаларында, сәйкесінше жаңадан шыққан оқулықтарда, этика, эстетика, логика, мәдениеттану, т.б. пәндерді айтпағанда, мүлдем жоқ. Медицина саласындағы ғалымдардың сіңірген еңбегін білу маман дәрігер білімін алудың ажырамас бөлігі болып табылады. Осылайша, медициналық жоғары оқу орындарында гуманитарлық пәндерді оқудың барлық кезеңінде олардың мамандануын ескере отырып оқыту қажет болды. Заманауи дәрігер немесе отбасылық дәрігер (жалпы практика дәрігері) жоғары кәсіби интернист: адамның алдын алу мен емдеуде терең генетикалық-иммунологиялық көзқарасы бар педиатр- гериатр-терапевт; тар пәндер саласында білім мен дағдының қажетті көлемін білетін, меңгерген маман; отбасының әлеуметтік мәселелерін шешуге қабілетті адам. Сондықтан олар этика және деонтология, жалпы және кәсіптік мәдениет, құқықтану және үй педагогикасы, психология, экономика және дене тәрбиесі негіздерін білуі керек. «Денсаулық сақтау-халық», «медициналық мекеме-клиент», «дәрігер-пациент», «дәрігер-пациент жанұясы» жүйелерінде де ізгілендіру қажет - бұл жалпы тәжірибелік дәрігердің кәсіби қызметінің маңызды бағыттары. Өкінішке орай, медициналық жоғары оқу орындарында аталған гуманитарлық пәндер бұрын зерттелмеген, қазіргі уақытта оларсыз отбасылық дәрігерді (жалпы практика дәрігерін) дайындау мүмкін емес. Шешендік сөздерді енгізсеңіз жақсы болар еді. Шынында да, медициналық өсиетте «сөз» бірінші орынды алады, медициналық қару үштігінде: дәрі-пышақ сөзі.Қазіргі кезеңде жалпы тарих пен дүниежүзілік мәдениетке деген қызығушылық дүниежүзілік-тарихи сипатқа ие болып, өз халқының мәдениетінің түп тамырына, оның әр түрлі кейінгі көріністеріне деген көзқарас күшейді.Гуманитарлық білім беру – әр елдің өнер жауһарларымен танысу, оның өркениет дамуындағы рөлін түсіну, жалпы мәдени деңгейін көтеру, эрудицияны дамыту, қыздармен тіл табыса білу. Әдебиет пен өнер адамның эмоционалдық өмірін байытады, дүниені эстетикалық қабылдау оның адамгершілік бағдарларын анықтайды.Сонымен бірге, гуманитарлық пәндерді оқытудағы сабақтастыққа кешенді, жүйелі, интегративті көзқарастың, міндетті пәнаралық байланыстың нәтижесінде ғана табысқа жетуге болатыны анық.

Қорытынды: Бұрынғыдай дәрігерлік даналық, аурумен күресуде науқаспен психологиялық бірлік сауығу процесінде маңызды рөл атқарады. А.Сент-Экзапери әдемі жазғанындай: «Әрине, ғылымға сүйсіну. Бірақ «даналықты» таң қалдырады.

Пайдаланылған әдебиеттер

1) Қазақстандағы кредиттік оқыту жүйесінің негіздері / С.П.Әбдіғаппарова, Г.А.Ахметова және т.б.; Ж.Ә.Күлекеев және басқалардың жалпы редакциясымен – Алматы: «Қазақ университеті». - 2004 .-- 198 б;

2) Кассирский И.А., «Емдеу туралы». Медицина баспасы. - М .: 1970 .-- 270 жж.3) Лещинский Л.А. Терапевт тәжірибесіндегі деонтология. - М .: 1989. - 220 ж.4 Арчаков А.И. Қазіргі заманғы медицинаға генетиканың енуі. «Адам және медицина» VI Ресей ұлттық конгресінің материалдары. - М .: 1999 .-

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.