Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Сауыр теңгежапырақ өсімдігін микроскопиялық талдау

Түйін

Мақалада Оңтүстік Қазақстан аумағында өсетін сауыр теңгежапырақ өсімдігіне микроскопиялық талдау нәтижелері келтірілген. Жұмыс жасау кезінде сауыр теңгежапырақтың жер үсті мүшелеріне микроскопиялық талдау жүргізілді.

Кілт сөздер: Сауыр теңгежапырақ, мироскопиялық талдау, дәрілік өсімдік шикізаты.

Тақырыптың өзектілігі: Қазақстандағы денсаулық сақтаудың шет елдік импортқа бағыныштылығын жоспарлы түрде төмендету мақсатында өз еліміздегі шикізат ресурстарын тиімді пайдалану - еліміздің алға қойған міндеттерінің бірі болып табылады. Атап айтар болсақ, Елбасымыздың денсаулық сақтау саласын дамытудың мемлекеттiк бағдарламасының да алдына қойған мақсаттарының бірін шешудің көзі – елімізде шикізат қоры жеткілікті табиғи дәрілік заттарды ресми медицинаға енгізу арқылы халықты тұтынуға қол жетімді , тиімділігі жоғары , қауіпсіз дәрілік заттармен қамтамасыз ету болып табылады [2011 - 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан»] [1].

Көп жағдайларда ресми медицинаға енгізілген өсімдіктерден алынған дәрі -дәрмектердің басым көпшілігі бұрын- соңды халық медицинасында қолданыста болған өсімдіктер. Сонымен, ресми медицинада аз зерттелініп, Оңтүстік аумақта кең тараған және мүлдем зерттелінбеген өсімдіктің бірі сауыр теңгежапырақ. Сондықтан, Оңтүстік Қазақстан аумағында кең таралған сауыр теңгежапырақ шөбін зерттеу қызығушылық тудырды [2,3].

Жұмыстың мақсаты: Оңтүстік Қазақстан аумағында өсетін сауыр теңгежапырақ өсімдігіне микроскопиялық зерттеу жүргізу.

Зерттеу әдістері және материалдар: Сауыр теңгежапырақ (Alchemilla Sauri Juz) өсімдігінің жер үсті бөліктерін Оңтүстік Қазақстан аумағында, Төлеби ауданы, Қасқасу ауылынан мамыр тамыз айларында гүлдеу кезеңінде жинадық. Микроскопиялық зерттеуді ҚР МФ және МФ XI басылымдарының талаптарына сәйкес жүргіздік [4]. Микроскопиялық талдау майдаланған дәрілік өсімдік шикізатының ұсақталған, ұнтақталған, брикеттелген және түйіршіктелген шынайылығын анықтаудағы негізгі әдіс болып табылады. Оның мақсаты әр түрлі мүшелер мен тіндердің анатомиялық құрылысының жалпы оған тән диагностикалық белгілерін іздеп табу, сол бойынша зерттелініп отырған дәрілік өсімдікті сол тұқымдастағы басқа дәрілік өсімдіктерден айыруға мүмкіндік болады және олардың шынайылығын анықтауға мүмкіндік береді [5].

Микроскопиялық техниканың негізгі міндеті микроскопиялық зерттеу үшін перпарат алу, ол шикізатты диагностикалау талабына сай болуы қажет және айтарлықтай деңгейде зерттелетін шикізаттың морфологиялық тиістілігімен анықталады. Микропрепаратты дайындау.Препаратты дайындау үшін зерттелетін дәрілік өсімдік шикізатының сынамасын жұмсарту қажет. Жұмсартудың әртүрлі тәсілдері бар, олардың негізгілері- суық жұмсарту, ыстық жұмсарту және мацерация. Ыстық жұмсарту. Бұл тәсіл қарапайым және тез орындалады. Шикізаттың 1-2 см ұзындықтағы үлкен емес фрагменттерін (бөліктерін) алып суға қайнатады: қабығын- 3-5 минут, жер асты мүшелерін ( оның тығыздығы мен тік қаттылығына қарай) -10-20 минут. Жапырақтары мен гүлдерін жұмсарту және жарықтандыру үшін оларды 3-5 % күйдіргіш сілтілерде 2-5 минут бойы қайнатады, бірақ қатты жұмсарып кетпеуі керек. Қайнатып болған соң оны Петри ыдысына немесе 26 фарфор ыдысына құяды, сосын сумен жақсылап жуады. Жапырақ тіндерін жақсылап жарықтандыруды 10-15 минут бойы 30 % хлоралгидрат ерітіндісінде қайнату арқылы жетуге болады, бірақ бұл жағдайда жапырақта хлорофиллы көп болса қатты жарықтанбайды.

Микропрепаратымызды микроскоп жарығында (MТ4310L тринокулярлы сандық микроскопта ұлғайтқыштары x40; х100; х400; х1000; MИКМЕД-5 микроскопта ұлғайтқыштары х40; х20) жүргіздік.

Талдау нәтижесі: Микроскопия. Зерттеу объектісі ретінде өсімдіктің кепкен жер үсті бөлігін (жапырағын, сабағын) алдық. Дәрілік өсімдік шикізатын 5% сумен сұйылтылған (1:1) натрий гидроксиді ерітіндісінде 2 минут қайнатып, сосын сумен тазалап шайдық. Өсімдіктің микропрепаратын глицеринде қарадық. Кесіндіні MТ4310L

тринокулярлы микроскоптың көмегімен қарап суретке түсірдік (үлкейтілген x40; х100; х400; х1000;). Жапырақтың үстіңгі бетінен қарағанда эпидермис жасушалары анық көрінеді, олар ирелеңдеген немесе аздап майысыңқы, жапырақтың астыңғы жағының эпидермистері қатты айналмалы жасушалардан тұрады, жоғарғы эпидермис қабатында жапырақ саңылауларының саны көп, олар домалақ пішінді болып келеді. Жапырақтың жоғарғы және төменгі эпидермис жасушаларының өлшемдері шамамен бірдей және қалың кутикуламен жабынған (1-сурет). Жапырақтың екі жағындада орналасқан устьицалар әртүрлі бағытта орналасқан (2-сурет).Жапырақтың эпидермисінде қарапайым біржасушалы түктер көрінеді.Гүлдің эпидермисінің бетінде көптеген сары безді дақтар бар, олар ашық сары немесе сарғыш түске ие. Гүл тостағаншасы шеттерінде жалғыз трихомалар болады, бір жасушалы түктер немесе ұзартылған бірыңғай түктер орналасқан (3- сурет).

1 6

3-сурет-Гүлі; Бір жасушалы түктер А-шетінен,Б-жоғарғы жағынан

Қорытынды:

Жүргізілген тәжірибелік жұмысты қорытындылай келе, негізгі мына мәселе анықталды:

Сауыр теңгежапырақ өсімдігіне микроскопиялық талдау жүргізілді.

Әдебиеттер

  1. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IVот 18.09.2009 г.
  2. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений Казахстана. – Алматы: Ғылым, 1994.
  3. Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения. Кн. 1 : По страницам Красной кн. СССР / В. И. Артамонов. - М. : Агропром издат, 1989.
  4. Государственная фармакопея Республики Казахстан. Т. 2: монография. / под. ред. А.У. Тулегеновой. / МЗ РК, 1-е изд.Алматы: Жибек жолы, 2009, 804 с.
  5. Государственная фармакопея СССР: вып. 2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье. / МЗ СССР, 11-е изд., доп. – М.: Медицина, 1987. – Т І, ІІ. – С. 24-25.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.