Филология

Мақалада қазақ прозасындағы дәстүр мен жаңашылдық мәселесі қарастырылады. Көркем өнердің даму үдерісінде жаңалықтар өзіне дейінгі мұраны, дәстүрді жоймайды, қайта оның кейбір элементтерін дамыта келіп, жаңаша көркемдік ізденістермен, тың дүниелермен ұштастырады
, 2015

Мақалада қазіргі қазақ поэзиясының ел тарихын жырлау үдерісіндегі эпикалық дәстүр үлгісін шығармашылықпен дамыту бағыттары өзіндік түр, поэтикалық тың тәсілдер тұрғысында сараланған
, 2015

Әдебиетші­ғалым, сыншы ретіндегі Темірғали Нұртазиннің мол әдеби мұрасының бір бөлігін қа­ зақ кеңес әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі, белгілі жазушы Сәбит Мұқановтың шығармашы­ лығына арналған еңбектері құрайды
, 2015

Қазақ әдебиетінің тарихында жыраулар поэзиясынан бастап, Махамбет жырларында, қала бер­ ді Кеңес үкіметі орнағанға дейінгі дәуірдегі өлеңдерде азаттық аңсайтын өршіл сарын жалғасып келген.
, 2014

Мақалада БАҚ дамуы, өсу қарқыны мен сипаты, елдің нарықтық экономика және саяси құрылымы демократизацияға өту жағдайындағы үдерісі тілдің деформациялану себебі ретінде қарастырылады
, 2014

Мақалада дискурс, саяси дискурс ұғымдарына түсінік беріліп, саяси дискурстың интерпрета­ циясы мен тілдік ерекшеліктері саяси дискурс мәселелерін зерттеген ғалым­зерттеушілер тарапы­ нан берілген анықтамалар арқылы ашылады.
, 2014

Мақалада қазақ диаспорасына инновациялық технология бойынша жан­жақты тәлім­тәрбие беру және шешендік сөздерді грамматикамен байланыстыра оқытудың тиімді жолдары қарасты­ рылған
, 2015

Омонимдік қатарлардың әр тілде өзіндік ерекшеліктері бар. Қазақ лексикологиясында омо­ нимдер студенттер үшін қиын тақырып емес. Студент қолындағы оқулық мазмұны көп жағдайда білім берудің сапасын жақсарта алмайды
, 2015

Бұл мақалада антропоөзектік парадигмадағы когнитивтік лингвистика ғылымының қалып­ тасуы мен дамуы, ғылыми парадигмалардағы орны мен қызметі туралы баяндалады.
, 2015