Филология

Қазақ балалар әдебиетінің негізін салушы Ы. Алтынсарин шығармаларының тәрбиелік мәні

Мақалада халық ағарту жұмысын бірінші рет қолға алған, сол жолда өмірінің ақырына дейін үздіксіз еңбек еткен жалынды патриот Ы.Алтынсариннің балалар әдебиетін қалыптастыруға қосқан үлесі талданады.
, 2018

Мырза Мұхаммед Хайдар Дулатидың тарихи еңбегінің мазмұны мен тақырыбын, әдеби-көркемдік бөліктерінің баяндау, бейнелеу құралдарын зерттеу барысында ғалымдар қолданатын теориялық еңбектер мен әдіснама
, 2018

Тақырыптың өзектілігі – кез келген елдің мәдениет тарихына мән берер болсақ, қалыптасу мен қарқынды даму үрдісінде заман талабының өз заңдылығы байқалады
, 2018

«Aлпaмыс бaтыр» жырын жинaп, бaстыру жұмыстaры сонaу XIX ғaсырдың соңғы ширегінде қолғa aлынa бaстaғaны мәлім. Бaсқaлaрын aйтпaғaндa, Жүсіпбек Шaйхулислaмов жырлaғaн нұсқaның өзі бірне­ ше рет кітaп болып бaсылып шықты. Эпикaлық мұрaны зерттеуге Ке­ ңес Одaғының белгілі ғaлымдaры aтсaлысты. Осы ғaлымдaрдың ең­ бектерін нaзaрдa ұстaғaн мaқaлa aвторы «Aлпaмыс бaтыр» жырының типологиялық қырынa көңіл бөледі. Өзбек, қaрaқaлпaқ, қaзaқ ішіне кең тaрaғaн нұсқaлaрды сaлыстырa отырып, әр нұсқaның бaсты ерек­ шеліктері мен дaрaлық сипaттaрынa тоқтaлaды. «Aлпaмыс бaтыр» жырының қaзaқ оқырмaндaрынa ертерек тaнылғaны Мaйкөт aқын мен Жиемұрaт нұсқaлaры болaтын. Іздену­ ші осы нұсқaлaрдың aйырмaшылықтaрын жеке сөз етеді. Осындa С. Мұқaнов жaриялaғaн нұсқaның жaйы дa бaяндaлaды. Мaқaлaдa жырдың зерттелу тaрихынa қaтысты мәселелер де қозғaлғaн.
, 2017
Топонимжасамдық тәсілдер мәселесі

Мақалада тілімізде қалыптасқан жаңа сөз жасаушы сөзжасамдық тәсілдер туралы, олардың терминдерінің сәйкестіктері туралы соңғы пікірлерге талдау жасалған.
, 2018
Қазақтың дәстүрлі әншілерін оқыту мәселелері

Мақалада музыкалық мұраның үзілмес тарихи жүйесін сақтап жеткізу, сонымен қоса қазақтың дәстүрлі орындаушыларын қазіргі заманауи бағытта білім беру жүйесіне сай оқыту мәселелері қоз­ ғалады
, 2018

Бұл мақала ең әуелі «тюркизм» сөзіне түсініктеме беріліп, қазіргі таңда қаншалықты зерттелгені туралы айтылған. Қазіргі таңда түркі тілдері кең таралған, жоғары дамыған ұлттық тілдер қатарына жатады
, 2018

Мақалада саяси дискурстың прагматикалық аспектісі сөз етіледі. Дискурс мәселесі соңғы жыл­ дары дамып келе жатқан антропоөзектілікпен сабақтастықта, хабарды айтушы (адресант) және ха­барды алушы
, 2018

Бүгін «Шығыс биі» пәні өнер, мәдениет жоғары және орта оқу орындарының білім бағдарла­ маларына енгізілген. Осыған байланысты кәсіби маман­педагогтарды, режиссер­хореографтарды
, 2018