Филология

Мақалада орыс халқының атақты жазушысы Л.Н. Толстойдың өзіндік ерекшелігі, тарихы бай шығармасының қазақ тіліне аударылу тарихы туралы сөз етіледі, шығарма қашан аударылды, қалай тәржімаланды деген мәселелер сөз болады.
, 2014

Мақалада қазақ тілін жоғары оқу орындарында оқытуға лингвомәдениеттану мен қызметтік тұрғыдан келу проблемалары қарастырылған және де қазақ тілін өзге ұлттық аудиторияда
, 2018

Мaқaлaдa aвторлы aуыз әдебиетінің үлгілері сaнaлaтын ше­ шендік сөздер мен aқын­жырaулaр поэзиясындaғы портрет телім­ дері зерттеудің негізгі нысaны сипaтындa қaрaстырылaды. Әде­ би­лингвистикaлық тaлдaу бaрысындa фольклордaғы жорaмaл портрет үлгілерінен динaмизм нышaндaры, экспрессивті­эмоци­ онaлды мaғынa сипaттaры aйқындaлғaнмен, олaрдың aуыз әде­ биетіне тән сипaттaмa портрет екені тұжырымдaлaды. Осы ерекше­ ліктер ежелгі эпикaлық жaнрлaрғa тән екендігін бaйыптaудa aвтор С. Қaсқaбaсов, Б. Мaйтaнов, Ш. Ыбырaев, Л. Юркинa сынды ғaлымдaрдың көзқaрaстaрынa сүйенеді. Қaзaқтың шешендік сөзде­ ріндегі гротескілік бейненің хaлық aуыз әдебиетіндегі портрет үр­ дісінің интерпретaциясы екені нaқты мысaлдaрмен дәйектеледі. Шешендік диaлог құрылымындaғы ирониялық суреттемелерге тән дрaмaтизм бaйыптaлaды. Шешендік толғaу, шешендік нaқыл сөздер­ дің семиотикaлық құрылымдaры aйқындaлaды. Жырaулaр поэзия­ сындaғы семиотикaлық мәндегі aвтопортрет, жaлпылaу мәндегі мүсіндемелерден жұмбaқ құрылымының өзгеше интерпретaциясы, жaнрдың тaрихилығы, кеңістік, түс, жaрық, субъект ұғымдaры дa сөз болaды. Жaлпы мaқaлaдa фольклор мен aвторлы aуыз әдебиетіндегі портрет телімдерінің қaзіргі қaзaқ прозaсындaғы динaмикaлық порт­ рет үлгісінің aлғaшқы бaстaу көзі болғaндығы, эпикaлық жaнрдың дaму, жaңғыру үдерісі тaнылaды.
, 2018

Қазіргі қоғамда қазақ тілін барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту – тіл маманының ғана емес, қоғамның да жедел шешуге тиіс міндеттерінің өзектісі.
, 2018

Мақалада орта ғасыр жазба ескерткіштері тіліндегі зат есімдердің қазіргі қазақ тілі тұрғысынан қаншалықты дәрежеде көнергені әңгімеленеді. Бірқатар зат есімдер сыртқы пішіні өзгергенмен ішкі лексикалық мазмұнын қазақ тілінде сақтап қалған
, 2018
Жазба тіл мен ойлау процесінің қатынасы

Мақала жазу, жазба тіл ұғымдарының орныға бастауына байланысты жазылып отыр. Жазу – ауызша тілден кейін пайда болған адамзат ойлауының саналы жемісі болса да
, 2015
Коммуникативті стратегиялар мен коммуникативті тактикалардың құрылымдары

Мақалада коммуникативті стратегия мен коммуникативті тактиканың құрамы қарастырылады. Стартегиялық және тактикалық міндеттерді шешу үшін ауызекі сөйлеу стратегиясына сараптама жасалған
, 2015

Ғылымның қай саласында болмасын ғасырлар бойы өзектілігін жоймай, керісінше, зат пен құ­ былыстың мәні тереңірек түсінуге жол көрсететін және тың тұжырымдар жасауға қозғау салатын ғылыми тұжырымдар мен ой­пайымдаулар, ғұмырлық еңбектер болады
, 2015

Бұл мақалада функционалды грамматиканың негізгі зерттейтін нысаны сын­сапа категориясы туралы қарастырылады. Жалпы тіл ғылымындағы сын­сапа категориясы туралы берілген ғылыми концепцияларды тереңдетіп қарастыру арқылы ғылыми тұжырым жасау көзделінді.
, 2015