Статьи, год 2010

Екі тілді білгеннің бəрі аудармашы болып шықпайды. Кəсіби аудармашы болу үшін арнайы теориялық білім алады
2010

Тарихи деректерден белгілі болғандай, гректер басқа халықтарға менсінбеушілікпен қарап, оларды варварлар деп атады
2010

Қазіргі қазақ əдебиетінде мифке қызығушылық реализммен постмодернизмге дейінгі əр түрлі эстетикалық бағыттағы жазушылардың көбіне тəн, ол əңгімеден романға дейінгі түрлі жанрлық нышандарда жүзеге асырылып келеді
2010

Өз шығармаларында ұлттық болмысты халықтық дəстүр негізінде таныту жолында тың ізденістерге барған ақын Ілияс Жансүгіров ана тіліміздің игерілмей жатқан мол көркемдік мүмкіндіктерін ашты
2010

Мақалада автор драмалық сөйлеу шығармасындағы тіл мен сөйлеу түсініктеріне дифференциациялау жүргізе отырып, олардың бірлігі мен бір-бірімен ажырмайтын қабілетін анықтайды. Драма тілінің жанр ерекшелігіне байланысты маңызды сөйлеу қабілеттеріне кейіпкерлердің сөйлеу тілі жатады деген қорытынды жасаған.
2010

Тілдік тұлға сəйкестігі өлшемінің бірі болып табылатын ұлттық сəйкестікте түпкі негізді танытатын лексикалық қордың түрлі дəуірлер бойындағы тілдік санадан жаппай көрініс табуы маңызды деп ойлаймыз
2010