Электрондық сауда жағдайында компанияның бағалау стратегиясын қолданудың мүмкіндіктері

Мақалада электронды сауда нарығында баға стратегиясын қалыптастыру ерекшеліктері қарастырылды, ол көбінесе Интернет желісінің дамуы мен қолжетімділігіне байланысты: сатып алушылар енді әртүрлі сатушылардың тауарлары мен бағаларын тез жəне оңай салыстыра алады. Мақала авторлары тиімді баға стратегиясын құру жəне экономикалық негізделген бағаны белгілеу үшін компания баға құраушы факторларды ескеруі тиіс, ол бағаның деңгейіне, серпініне жəне арақатынасына əсер етеді: өндіріс шығындарын есепке алу, тауардың немесе қызметтің құндылығы, сұраныс, бәсекелестік, мемлекеттік реттеу дәрежесі. Авторлардың пікірінше, электрондық сауда нарығындағы бағаға əсер ететін барлық факторларды екі түрге бөлу керек: ішкі (компанияның стратегиясы мен тактикасы, өндірістік шығындар, адами капитал) жəне сыртқы (нарықтағы сұраныс, мемлекеттік реттеу, бәсекелестердің бағасы). Мақалада баға стратегиясын қалыптастыру электрондық сауда саласындағы баға белгілеу қағидаттарына байланысты. Ғалымдардың пікірлерін ескере отырып, макала авторлары электрондык сауда нарығында баға стратегиясын калыптастыру бойынша накты тұжырымдарды аныктаған: сырткы жəне ішкі факторларды ескере отырып, баға белгілеу саясатын өзгертеді; нарыктағы сұраныс пен ұсыныстарға жедел ден коя отырып, стандартты баға стратегиялары туралы түсініктерді калыптастырады; сатушыларға тұтынушы туралы акпараттың үлкен көлемін алуға мүмкіндік бере отырып, нарыкта баға стратегиясын пайдалануды айтарлыктай жеңілдетеді.

Қазіргі уақытта тауар сату тәсілдерін айтарлықтай өзгертуге уəде беретін баға белгілеу саласында үрдіс бар. Сатушылар әрбір клиент үшін жеке шарттарды есептеп, тауарға «дұрыс бағаны» белгілейді. Бұл өзгеріс көбінесе Интернет желісінің дамуы мен колжетімділігіне байланысты: сатып алушылар енді əр түрлі сатушылардың тауарлары мен бағаларын тез жəне оңай салыстыра алады. Сонымен катар интернет технологиялар сатушыларға əдеттер, талғамдар жəне тіпті сатып алушылардың каржылык мүмкіндіктері туралы егжей-тегжейлі деректерді жинауға мүмкіндік береді.

Электрондык сауда іздеу шығындары, күшті бағалар, төмен үстеме баға жəне нарыктағы шағын билік есебінен жетілдірілген бəсекелес нарыкты кұруға мүмкіндігі бар [1]. Баға белгілеу тиімділігі онлайн режимінде сауда жүргізу кезінде туындайды, ал электрондык сатуды дамытудың ерте кезеңдерін зерттеу электрондық бөлшек сатушылар әдеттегі бөлшек сатушыларға қарағанда анағұрлым төмен баға белгілегенін көрсетті. Алайда, көптеген арналармен жұмыс істейтін жəне Интернетті де, физикалык сауда нүктелерін де пайдаланатын бөлшек сатушылар онлайн жəне дүкендерде бағалар арасындағы тепе-теңдікті колдауы тиіс. Егерде мұндай сатушылар «таза» электрондык саудада емес, веб-саудада басым болса, онда шығындарды көрсететін олардың баға белгілеу саясаты жəне тауарларды жылжыту бағдарламалары Интернет ұсынатын баға артыкшылығын жоятын болады.

Сондықтан электрондық саудада компанияның баға стратегиясына көңіл бөлу керек. Сауатты баға стратегиясын құру жəне экономикалық негізделген бағаларды белгілеу үшін компания баға деңгейіне, динамикасына жəне бағаның арақатынасына əсер ететін баға кұраушы факторларды ескеруі тиіс.

Көптеген авторлар баға қалыптастырушы факторларға мыналарды жатқызады [2, 3]:

 • өндіріс шығындарының есебі;
 • тауардың немесе қызметтің кұндылығы;
 • сұраныс;
 • бəсекелестíк;
 • мемлекеттік реттеу деңгейі.

Бірінші кезекте өндіріс шығындарын, яғни өнім өндіруге жұмсалған шығындарды, құндық бағалауды есепке алу қажет. Пайда алу үшін компаниялар сатылатын тауардың немесе қызметтің бағасына тұракты жəне ауыспалы шығындарды қосу тиіс.

Басқа маңызды баға қүраушы фактор тауардың немесе қызметтің қүндылығы болып табылады, ол сатып алушыға қолжетімді балама тауарлардың ең жақсы бағасы (немқүрайлылық бағасы) жəне ол үшін осы тауардың осы ең жақсы баламадан ерекшеленетін қасиеттерінің қүндылығы ретінде айқындалады.

Үшінші баға қүраушы фактор сүраныс, яғни түтынушылардың белгілі бір баға бойынша тауарды сатып алуға төлемқабілеті бар ниеті, болып табылады. Сүраныс бірқатар факторларға (түтынушылардың табыстары, олардың талғамдары мен қалаулары, өзара алмастырушы жəне өзара толықтырушы тауарлардың бағалары жəне тағы басқалар) байланысты жəне баға белгілеудегі компанияның саясатына өте қатлы əсер етеді.

Кез келген компанияның қызметі (толық эксклюзивті өнім өндіретін монополиялар түріндегі сирек қоспағанда) бəсекелестíк күреспен байланысты. Бəсекелестíк төртінші баға қүраушы фактор болып табылады. Баға бəсекелестíгí (бағаны өзгерту жолымен бəсекелí күрес) жағдайында компания сату көлемін үлғайту үшін өз өнімінің бағасын, бəсекелестерге қарағанда, неғүрлым төмен деңгейде белгілеуге үмтылады. Мұндай төмен бағаны қолдау мүмкін болмаған жағдайда компаниялардың бір бөлігі нарықтан кетуге мәж6үр болады.

Соңғы, бесінші, баға қүраушы фактор мемлекетгік реттеу дəрежесí болып табылады. Мемлекет салық, кеден, несие саясаты арқылы жанама ықпал ете алады. Тікелей реттеу шекті бағаларды, табыстылықтың шекті деңгейін жəне тағы басқаларды белгілеуден түруы мүмкін.

Электрондық коммерцияда тіркелген баға белгілеуінен динамикалық баға белгілеуіне алып келетін екі түжвірвім қалыптасқан [4]:

 1. динамикалық баға белгілеуді енгізуге арналған шығындар дүкенде сатып алушылардың физикалық қатысу қажеттілігін жою, бəсекелестердегí баға туралы ақпараттві іздеуге арналған шығындарды қысқарту, сатып алушыларды бағалардың өзгеруі туралы хабардар етуге арналған шығыстарды қысқарту жолымен азайтылады;
 2. сүраныстың белгісіздігі мен түрақсыздығының үлғаюы клиенттер санының өсуіне, бəсекелестер санының үлғаюына жəне ақпарат көлемінің артуына əкелдí. Динамикалық баға белгілеу өзіндік бағалардың белгісіздігінің өсуіне алып келеді жəне компаниялар осы түрақсыз интернет- нарықтарда бірыңғай тіркелген бағаны пайдалану тиімді немесе тиімсіз екенін табады.

А.М. Гресьтің пікірінше, электрондық сауда оны отандық түтынушылар үшін тартымды ететін бірқатар факторларға ие, атап айтқанда: дүкенге бару уақытын азайту; тауарды іздеудің жеңілдетілген рəсíмí; сатып алушылар үшін электрондық дүкендердің тəулíк бойы қолжетімділігі; сатып алушыларға қызмет көрсетудің даралығы; сатудан кейінгі қызмет көрсетудің жоғары деңгейі жəне тағы басқалар. Өз кезегінде, электрондық сауда операторлары үшін бизнестің бүл түрі мынадай факторлар есебінен тартымды болып табылады [5]:

 • бизнесті үйымдастыру құнының төмендігі;
 • бизнес-үдерістерді үйымдастыруға жəне жүргізуге байланысты шығындарды қысқарту;
 • барлық коммерциялық қүрылымдардың мөлшеріне қарамастан, электрондық нарыққа қолжеткізудің тең жағдайларын қамтамасыз ету;
 • нарықтың барлық сегменттеріне маркетингтік зерттеулер жүргізу үшін кең қызмет өрісі жəне сатып алушымен өзара қарым-қатынасты дербестендіру;
 • жаңа өткізу нарықтарына жəне экспорттвіқ нарыққа қолжеткізу;
 • шет елдердің қаржылық жəне инвестициялық нарықтарына қолжеткізу;
 • тауарлар мен қвізметтерді тарату арналарын қысқарту.

Интернет тиімді нарықтың үлгісі болып табылады. Тиімділік көрсеткіштерінің бірі — ашық баға белгілеу, бағалар туралы ақпарат нарықтың барлық қатысушыларына қолжетімді. Сонымен қатар зерттеулер электрондық дүкендердегі бірқатар тауарлардың бағасы, дəстурлı нарыққа қарағанда, төмен екендігін көрсетеді.

М.И. Гераськин жəне В.В. Егорова электрондық сауда нарығында тауар немесе қызмет бағасын төмендететін немесе артлыратвін факторларды былайша бөліп көрсетеді [6]:

 • бағаны төмендететін факторлар (сауда агенттерінің болуы, кері аукциондардың болуы, тапсырысты орналастыру кезінде өзіне-өзі қызмет көрсету, қорлардың шектеулілігі, үстеме шығындардың төмендеуі, түтынушыларға арзан қызмет көрсетудің болуы, сандық өнімдер физикалық жеткізуді талап етпейді);
 • бағаны арттыратын факторлар (тарату арнасының шығындары каталогтар бойынша сауда- саттвіқпен айналысатын фирмалардың шығындарына үқсас, өз сайттарвɪнда осы фирманың сайтына

сілтеме беретін компанияларға комиссиялық төлемдер, сайтты құру жəне қолдау жеке шығындарды талап етеді, маркетинг пен жарнама шығындары да маңызды).

Біздің ойымызша электрондық сауда нарығындағы бағаға əсер ететін факторларды екі топқа бөлген дүрыс (сур. 1):

 • ішкі;
 • сыртқы.

Электрондық саудаға əсер ететін ішкі жəне сыртқы факторлардың құрамы әртүрлі жағдайларға тәуелді болып келеді. Ішкі факторлар (компанияның стратегиясы жəне тактикасы, өндірістік шығындар, адами капитал) өндірушінің қызметіне тікелей тəуелдí болып келсе, ал сыртқы факторлар (нарықтық сүраныс, мемлекеттік реттеу, бəсекелестер бағасы) компанияның қызметіне тəуелдí емес.

Электрондық саудада пайдаланылатын баға белгілеу жүйесі белгілі бір ерекшеліктерге ие. Ең алдымен, электронды сауда саласындағы баға белгілеу қағидаттарын қарастырайық, олардың негізгілері келесілер [7]:

 • баға белгілеу үдерісінің мақсатты бағыттылық қағидаты. Баға ескерілуі тиіс мəселенщ нақты анықтауын білдіреді;
 • жеделдік қағидаты. Баға саясатына тез өзгерістер енгізу қажеттілігі;
 • баға белгілеу кезеңдерінің бірізділік қағидаты;
 • бейімделу қағидаты. Нарықтық жағдайларға байланысты бағаның өзгеру мүмкіндігі.

Интернет желісінде баға белгілеудің дәстүрлі нарықтардағы баға белгілеуден басты айырмашылығы мынадай мүмкіндіктерді қамтиды: сатушы тарапынан нақты сатып алушыларға арнайы бағалар бойынша үсыныстар жіберіледі жəне аукциондық бағалар белгіленеді немесе сүранысқа байланысты олардың қатары өзгереді; сатып алушы тарапынан сатушылардың көп санының бағасы тез салыстырылады, сондай-ақ өз бағасын атауға жəне тез жауап алуға мүмкіндіктер пайда болады.

Дэниел Эймор Интернетке баға белгілеудің келесі қағидаттарын үсынады [8]:

 1. Тауардың бағасы өзіндік қүнынан төмен.
 2. Баға сүранысқа байланысты өзгереді.
 3. Транзакция бағасы.

Бірінші қағидат кəсíпорынньщ қосымша қызметтерден пайда табуымен негізделеді, сондықтан ол тауарларды өзіндік қүнына тең немесе төмен бағада сатуға мүмкіндігі бар. Мысалы, жарнама

 

есебінен бағалардан төмен бағамен сатылатын көптеген баспа басылымдары бар. Осылайша, Интернет-дүкендер тауарларға баннерлік жарнамадан немесе баска да косымша кызметтерден пайда есебінен төмен бағалар кояды.

Баға белгілеудің екінші кағидаты бағаның сүраныска байланысты, бірак оның өзіндік күнынан төмен емес белгіленуіне негізделеді. Мысалы, авиакомпаниялар белгілі бір əуе рейстерінің билеттеріне үлкен сүраныс болған кезде бағаны көтереді жəне, керісінше, жакын жердегі рейске толык сату үшін бағаны төмендетеді.

Үшінші баға белгілеу кағидаты транзакция күнына негізделеді. Кейбір тауарлар немесе кызметтер өте кымбат жəне оларды пайдалану кажеттілігі сатып алушыға осы тауарды тиімді сатып алу қажеттілігі жиі туындамайды. Мұндай жағдайда тауарды пайдалануға мэні бар бағаны орнатқан жөн. Негізінен, бұл бағдарламалық қамтамасыз етуге қатысты. Осы тэсілді пайдалана отырып, компания түракты табыс алу мүмкіндігіне ие бола алады.

Электрондык сауда нарығында жоғарыдағы кағидаттарды баға стратегиясы күру кезінде колдану сатушылар мен тұтынушылар арасындағы қатынасқа тікелей тэуелді болып келеді.

Электрондык бизнес нарығы сатып алушылар мен сатушыларды онлайн окыту үшін бай алаң үсынады. Сатушылар сатып алушының калауын ыктимал біле алады жəне белгілі бір алгоритмдер табыс немесе пайданы барынша арттыру үшін тауарға динамикалык бағаларды пайдаланады. Соңғы уакытта электрондык коммерцияда динамикалык баға калыптастыру үшін модельдеудің танымал күралдары колданылады. Қазіргі жағдайда акпараттык орта үнемі өзгеріп отыр. Сүраныс, бэсекелестердің бағасы, жеткізу шарттары жəне тағы басқалар өзгереді. Оқуға негізделген модельдердің көмегімен келешекте бар барлык деректерді үсынуға жəне коршаған ортаға жаксы бейімделу үшін баға белгілеу стратегиясын өзгертуге болады.

Жалпы, баға стратегияларына мыналар жатады [6]:

 1. Бэсекелестік баға белгілеу стратегиясы:
 • баға белгілеу бəсекелестерге карағанда біршама жоғары (сыйакы баға белгілеу немесе «кілегейді алу» стратегиясы»);
 • бағаны белгілеу шамамен деңгейінде бəсекелестер (стратегия бейтарап баға белгілеу);
 • баға белгілеу, бəсекелестерге карағанда, біршама төмен (баға күлдырауы немесе төмен бағалар стратегиясы).
 1. Сараланған баға белгілеу стратегиясы:
 • бағалык кемсітушілік;
 • географиялык баға белгілеу.

Сатып алуды жүзеге асыру кезінде сатып алушыға əсер ететін ең маңызды күрамдас бөліктердің бірі оның эмоциялык фоны болып табылады. Осыған байланысты тиімді баға үдгісі мен стратегиясын таңдау кезінде ритейлерлер түтынушылардың психологиясына ерекше көңіл бөлуі тиіс.

Баға стратегиялары экономикадағы мінез-күлык сипаттарының негізінде калыптасады [9, 10]:

 • PayWhatYouWant стратегиясы — «канша төлей алғанынша төле». Виртуалды ортада бүл стратегия бұрыннан бар, бірақ, өкінішке орай, ол кеңінен таралмады. Стратегияның мэні бойынша сатып алушылар бағаны толык белгілеуге билігі бар жəне оны нөлге тең мөлшерде де орната алады, яғни бұл «тұтынушылық қатысуы бар үлгі» деп аталады. Алайда бұл эдістеме тек «лайықты» сатып алушы жəне сіз ұсынатын тауардың қүнын эділ бағалай алатын кезде ғана тиімді болады;
 • NameYourPrice стратегиясы -«өз бағаңызды атаңыз». Негізгі айырмашылық тұтынушы нөлге тең бағаны белгілеуге күкығы жок, алайда ол сондай-ак сатушы белгілеген көрінбейтін баға шегін ескере отырып, өзінің тауар күнын таңдауға күкылы. Яғни, егер түтынушы бағаны шекті бағадан төмен белгілегісі келсе, сэйкесінше таңдалған тауарды сатып ала алмайды. Бұл сатушыларға залалдан өзін корғауға мүмкіндік береді;
 • нұсқаулық түріндегі екінші дэрежелі бағалық кемсітушілік стратегиясы, яғни негізгі өнім — coreproduct негізінде өнімнің бағасы мен сапасы жағынан ерекшеленетін тауарлардың бірнеше нүскаларын жасау.

Интернет бүрын кең таралған сипатта болған бағалык акпаратты түтынушылык талдау тэсілдерін өзгертті. Тетікті бірнеше рет басу арқылы, тұтынушы эртүрлі ритейлерлердің бағасы туралы акпаратты корыта алады. Жоғары бағалык акпараттык ашыктык ритейлерлер арасында катал бэсекелестік тудырады, сонымен қатар нақты уақытта мониторинг жасайды жəне тез жауап реакциясын талап етеді. Көптеген онлайн сатушылар бэсекелестік мінез-құлық стратегиясын қолданады, бəсекелестердщ бағасын үнемі қадағалап отырады жəне алынған деректер негізінде өз бағаларын белгілейді.

Интернет-коммерцияның өсуі алгоритмдік баға белгілеу үшін қосымшалардың дамуына түрткі болды, яғни сатушылар есептеу алгоритмдерін пайдалана отырып, бағаны белгілеуге мүмкіндіктері бар [11].

Туристік компаниялар мен үлкен жақсы танымал интернет-ритейлерлердің сайттары қазірдің өзінде баға стратегиясының бейімделген алгоритмдерін қолданады, бұл ретте шағын кəсíпорындар үшін динамикалық баға белгілеу құралдары мен технологиялары да қолжетімді болды [12].

Басқа авторлар зерттеулерде [13] онлайн сатушылар рандомизацияланған баға стратегиясын немесе, басқаша айтқанда, кездейсоқ баға стратегиясын пайдаланады. Стратегияның бұл түрі ритейлердің табысын үштен бірге арттыруға мүмкіндік береді.

Көптеген зерттеулер бағалық кемсітушілікке арналған. Осылайша, М. Фаснахт пен С. Унтерхубердің жұмысында авторлар маңызды тұтынушылық реакцияларға онлайн жəне оффлайн нарықта бағалық кемсітушіліктің əсерíн зерттейді. Атап айтқанда, оффлайн жəне онлайн нарықтардағы баға айырмашылығы сатылатын тауардың түріне байланысты: тұтыну тəжíрибесíн талап ететін тауарлар үшін (мысалы, киім) айырмашылық тауарлардың басқа түрлеріне қарағанда жоғары [14].

Сонымен, көптеген ғалымдардың ойларын ескере отырып, электрондық саудада баға стратегиясын құрудың сызбасын ұсынуға болады (сур. 2).

Электрондық сауда нарығында баға стратегиясын қалыптастыру компания үшін өте маңызды болып табылады. Компания электрондық сауда нарығында қандай орын алып отырғанына жəне қандай мақсаттарды көздегеніне оңтайлы баға стратегиясын таңдауына байланысты.

Өнім сатудың баға стратегиясын таңдау алдында кəсíпкерге оны сату арқылы қандай мақсатқа қолжеткізгісі келетінін түсіну маңызды. Осыған байланысты түрлі баға стратегияларын қолдану мүмкін. Бұл үшін баға құрайтын қағидаттарды ескере отырып, нарықта бағаны белгілеуге əсер ететін ішкі жəне сыртқы факторларды ескеру қажет.

Компания өз қызметінің мақсатын айқындағаннан кейін баға стратегиясы əзíрленедí. Бұл үдерісті үш кезеңге бөлуге болады: бастапқы ақпаратты жинау; стратегиялық талдау; баға стратегиясын қалыптастыру.

Осылайша, электрондық сауда нарығындағы баға стратегиясының ерекшеліктерін қарап, келесі қорытындылар жасауға болады:

 

 • қазіргі жағдайда электрондық сауда нарығы баға белгілеу саясатын өзгертуге дайын, алайда бұл үшін тауардың немесе қызметтің бағасын белгілеуге əсер ететін сыртқы жəне ішкі факторларды ескеру қажет;
 • электрондық сауда стандартты баға стратегиялары туралы түсініктерді, сатып алушыларға бүкіл əлем бойынша сатушылардың ұсыныстарын салыстыру мүмкіндігін жəне тез арада қол жеткізу туралы ақпаратты ұсыну арқылы тауарларды немесе қызметтерді неғұрлым бəсекеге қабілетті ете отырып өзгертеді. Осы мақсатта нарықтағы сұраныс пен ұсыныстарға жедел ден қоя отырып, электрондық сауда саласындағы баға белгілеу қағидаттарын ескеру қажет;
 • электрондық сауданы дамыту нарықтағы баға стратегиясын пайдалануды айтарлықтай жеңілдетеді. Бұл интернет сатушыларға дәстүрлі тауарлар мен қызметтерді сатудан гөрі тұтынушы туралы ақпараттың үлкен көлемін алуға мүмкіндік беруімен байланысты. Сатып алушы мен сатушының Интернет арқылы коммуникациясы кезінде соңғысының өз клиентін мұқият зерттеп, оған жеке баға ұсыну мүмкіндігі пайда болады.

 

Əдебиеттер тізімі

 1. Xing X.L. Competitiveness and Price Convergence on the Internet [Electronic resource] / X.L. Xing, F.F. Tang, YANG, Zhenlin. Evidence from the Online DVD Market. — 2003. — 10–2003. Research Collection School of Economics. — Access mode: http://ink.library.smu.edu.sg/soe_research/1185.
 2. Герасименко В.В. Ценооборазование / В.В. Герасименко. — М.: Инфра-М, 2005. — 422 с.
 3. Липсиц И.В. Ценообразование: учеб.-практ. пос. / И.В. Липсиц. — М.: Юрайт, 2011. — 399 с.
 4. Никитина И.В. Особенности ценообразования в условиях электронной коммерции / И.В. Никитина // Вестн. Москов. ун-та. Сер. 6: Экономика. — 2006. — No. 5. — P. 32–41.
 5. Гресь A.M. Современные проблемы осуществления продажи товаров электронными магазинами в Украине / A.M. Гресь // Науч. вестн. — 2004. - Вып. 14.7. — C. 189-194.
 6. Гераськин М.И. Г 371 Модели ценообразования: учеб. пос. / М.И. Гераськин, В.В. Егорова. — Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2014. — 80 с.
 7. Дугина С.И. Маркетинговая ценовая политика: учеб. пос. / С.И. Дугина. — Киев: КНЭУ, 2005. — 393 с.
 8. Еймор Дэниел. Электронный бизнес: Эволюция и/или революция / Дэниел Еймор; пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс», 2001. — 752 с.
 9. Рынок интернет-торговли в РФ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://dcenter.hse.ru/2017/03/10/1169536647/РышокИштершет-торговливРФ2016.pdf.
 10. Проект HumbleBundle «Плати, сколько хочешь за е-книги» принес больше миллиона долларов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://planetasmi.ru/roznitsa/19253-proekt-humble-bundleplati-skolko-khoshesh-za-e-knigi-prines- bolshe-milliona-dollarov.
 11. Chen L., Mislove A., Wilson C. An Empirical Analysis of Algorithmic Pricingon Amazon Marketplace // Proceedings of the 25th International Conferenceon World Wide Web. April 11-15, 2016. — Montréal, Québec, Canada. — P. 1339-1349.
 12. Fisher M. Competition-Based Dynamic Pricing in Online Retailing: A Methodology Validated with Field Experiments [Electronic resource] / M. Fisher, S. Gallino, J. Li // Social Sciences Research Network Electronic Paper Collection. — 2017. — 43 p. — Access mode: http://ssrn.com/abstract=2547793.
 13. Wu J. A randomized pricing decision support system in electronic commerce / J. Wu, L. Li, L.D. Xu // Decision Support Systems. — 2014. — Vol. 58. — P. 43-52. DOI: 10.1016/j.dss.2013.01.015.
 14. Fassnacht M. Consumer response to online/offline price differentiation / M. Fassnacht, S. Unterhuber // Journal of Retailingand Consumer Services. — 2016. — Vol. 28. — P. 137-148.
Жыл: 2019
Категория: Экономика