Тарих

Мақалада тəуелсіздік қазақ халқының төл санасының қайта жаңғыруының мүмкіндігі ретінде анықталған. Отарлаушылардың қазақтың ұлттық санасын, болмысын жоюға бағытталған əр түрлі əрекеттері нəтижесінде ұлттық рухтың құлдырауға ұшырағаны да баса көрсетілген. Авторлардың ойынша, қазақ халқы тəуелсіздігін алғаннан кейінгі кездегі ұлттық рухтың қайта жаңғыруына қазақтың халқының қалыптасуынан бастап осы кезге дейінгі тарихын қайта зерделеу, мəдениетін, əдебиетін, данышпан ғұламаларын қайта тану əсер етуде.
2014

 Көрнекті қазақ ғалымы, республика археологтары ғылыми мектебінің негізін салушы академик Əлкей Марғұланның өмірі мен қызметі жалпыланған. Ол елдің жəне əлемнің ғылыми қоғамдастығына археология саласындағы көптеген еңбектерімен ғана белгілі болып қоймай, сондай-ақ айтулы этнограф, тарихшы, шығыстанушы болатын. Сонымен қатар оның қазақтың дəстүрлері, музыкасы жəне фольклоры, елдегі географиялық атаулар туралы белгілі еңбектердің авторы болып табылатындығы айтылған. Этнография, археология, антропология, тарих жəне өнертану саласында білгір ғалым болған осынау бірегей тұлғаның шығармашылық қызметін əрі қарай зерттеу қажеттігі туралы пікір айтылған.
2014

Мақалада Орта жүздегі іргелі тайпа — Қоңыраттар болып табылатыны дəлелденген. Қоңыраттар тарихы өзінің барлық ерекшеліктерімен жəне ешкімге ұқсамас өзіндік соқпақтарымен қазақ ұлтының тарихын толықтыратыны қарастырылған. Қоңыраттар бабаларының тармақталған тарихы теренде жатқаны көрсетілген. Тарихымызда зерттеле қоймаған «ақтаңдақ» мəселелер — Орта жүздегі ірі тайпалардың бірі — Қоңыраттардың этникалық тамыры, оның шежіре деректері, қазақ жерінде орналасуының себеп-салдары көптеген тың мəліметтер негізінде баяндалған.
2014

Мақалада автор қазіргі қоғамның өзекті мəселелерінің бірі — сыбайлас жемқорлық құбылысын қарастырды. Елдің ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатта жақсы нəтижеге қол жеткізе білген елдердің тəжірибесі зерттелді. Сыбайлас жемқорлықпен күрестегі əлемдік тəжірибені өз ерекшеліктерімізді ескере отырып, тиімді пайдалана білу туралы тұжырымдарды негіздеуге тырысты. Алдыңғы қатарлы дамыған елдер санатына қосылуды мақсат етіп отырған біздің ел үшін бұл саясатта нəтиже өте қажет.
2014

 Мақалада ҚР «Білім туралы» Заңында көрсетілген гуманистік басымдықты жүзеге асырудың психологиялық аспектілеріне тоқтала отырып, білім беру саласында қолданылған технократия жəне гуманизм парадигмаларына сипаттама берілді. Педагогикалық ғылымның өзекті мəселесі болып саналатын оқыту барысындағы педагогтың оқушымен субъект-субъектілі қарым-қатынас орнатудың психологиялық ерекшеліктері қарастырылды. Сонымен қатар білім берудегі тұлғаға бағдарланған гуманистік парадигманың А.Маслоудың «Гуманистік психология» теориясы бойынша берілетін өзін- өзі өзектендіру сияқты жоғары қажеттіліктерді қанағаттандыру жолдары мен өзара байланысы көрсетілген.
2014
Білім берудің гуманистік парадигмасын жүзеге асырудың психологиялық аспектілері

Мақалада тақырып өзектілігі анықталып, қазіргі əйелдердің, оның ішінде қазақ əйелдерінің отбасындағы жəне қоғамдағы əлеуметтік мəртебесі мəселесіне психологиялық ғылыми-теориялық талдаулар жасалған. Сонымен қатар əйелдердің өзіндік психологиялық мінез-құлық таптаурындары сипатталды. Мақаланың зерттеу бөлімінде қала, ауыл жəне орыс отбасындағы əйелдердің əлеуметтік рөліне, тұлғалық қалыптасуына этностық жаңсақ нанымдардың əсер ету деңгейі мен тұлғаның мінез- құлық, жүріс-тұрыс, эмоционалды жай-күй аясы анықталған.
2014
Отбасы əйелдерінің əлеуметтік мінез-құлық таптаурындарына этностық жаңсақ нанымдардың əсер етуін зерттеу

«Керей» тайпасының Орта жүздің басқа тайпалары арасындағы тарихи рөлі жəне орны ашылып көрсетілген. Орта жүзге жататын «Керей» тайпасының жəне Кіші жүзге жататын «Керейт» тайпасының шығу тегі суреттелген. «Керей» тайпасының құрамына енетін əр түрлі қазақ руларының тарих сипаттамасы берілген. Өз халқының тарихында айрықша рөл атқарған осы тайпадан шыққан аса көрнекті тұлғаларға көңіл бөлінген.
2014

ХVІ ғасырда өмір сүріп қызмет атқарған қазақтың ғұлама ғалымы жəне биі Қадырғали Жалаиридің ғылыми жəне мемлекеттік қызметі суреттелген. Оның орта ғасырлардағы қазақ даласында орын алған тарихи оқиғаларды тұңғыш рет мемлекеттік тілде қорытып талқылаған басты шығармасына толық баға берілген. Қадырғали Жалаиридің жеке өмірін, ғылыми жəне мемлекеттік қызметін зерттеуге арналған отандық жəне шет елдік ғалымдардың еңбектері талданған
2014

Мақалада Алаш ұранды ұлт қайраткерлерінің тəуелсіздік мұратында атқарған саяси жəне рухани еңбектерінің тарихи сабақтастық тұрғысынан тарихи санада жаңарып жаңғыруының жолдары ХХ ғасырдың 40-жылдары кеңестік кезеңде Қарағанды қаласында құрылған ЕСЕП — Елін сүйген ерлер партиясы негізінде қарастырылды. ЕСЕП өз кезегінде қалыптасу, даму, шарықтау кезеңдерін өткеріп, тарихи сабақтастық арқылы Алаш ұлт зиялыларының идеясынан туындаған Қарағандыда  «Елін сүйген ерлер партиясы», Батыс Қазақстанда «Қазақ халқын қорғаушылар одағы», Мəскеудегі «Жас тұлпар», Керекудегі «Жас ұлан», Хасен Қожа-Ахмет құрмақ болған «Жас қазақ» секілді ұйымдармен жаңғырып жəне соңғы Желтоқсан көтерілісімен — Тəуелсіздікке қол жеткізу екендігі дəлелденді.
2014

Мақалада жалпы сапа, қызмет көрсету сапасы, білім беру сапасы, сапа элементтері жəне оны жоғарлату əдістері туралы теориялық тұрғыдан сөз қозғалды. Автор өз зерттеуімен елімізде əрбір адамның көкейінде жүрген, алайда басшылардың немқұрайды қарайтын, күрмеуі көп білім беру қызметінің сапасын көтеруге кішкене болса да үлес қосуда.
2014

Мақалада қазіргі замаңғы өзекті мəселелердің бірі — Иран ядролық бағдарламасы айналасындағы саяси-дипломатиялық күрес жаң-жақты қарастырылды. Иран өзінің ядролық бағдарламасы тек бейбіт мақсатқа негізделгенін сендіруде. Алайда батыстық елдер Тегеран жаппай қыру қаруын əзірлеуге ниеттеніп жүр деген күдікті алға тартуда. Авторлар Иранның халықаралық қауымдастық өкілдерімен ядролық бағдарламасына қатысты қарым-қатынастарының даму эволюциясына шолу жасап, Ислам Республикасының АҚШ-пен қарама-қайшы қатынастарына толығырақ тоқталды. Иран ядролық мəселесі айналасындағы қазіргі жағдайды сараптай отырып, Иран ядролық бағдарламасына   қатысты «алтылық» мемлекеттер арасында келіссөздер барысында қабылданған тарихи маңызы бар Уақытша келісім жан-жақты зерттелді.
2014

Мақалада Орталық Азия елдеріндегі ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі су ресурстарының орны мен рөлі қарастырылған. Аймақтағы трансшекаралық сулардан туындап отырған сұрақтардың шешілу жолдарына сараптама жасалған. Су-энергетикалық мəселелерді аймақтық деңгейде шешу үшін халықаралық тəжірибені  қолдану  қажеттілігі аталған.  Су  ресурстары  ұлттық қауіпсіздікті  сақтауда «қауіпсіздік» ұғымының негізгі компоненттерінің бірі екендігі жайлы тұжырым жасалған
2014