Тарих

Мақалада 1917 жылы Қазан төңкерісінен кейін Ресейде саяси билікке келген большевиктердің III Коммунистік Интернационалды құрып, оны сол кездегі халықаралық аренадағы «дүниежүзілік революция штабына» айналдыру жолындағы əр түрлі əрекеттері кең түрде баяндалды. Осыған байланысты Коминтерннің көптеген елдерде коммунистік партияларды, жұмысшы жəне ұлт-азаттық қозғалыстарды қолдау арқылы, сол мемлекеттерге социалистік революцияны экспорттау саясаты, тыңнан кірістірілген көптеген құжаттар мен деректерге сүйеніп, тарихи объективизм негізінде жан- жақты көрсетілді
2014

Белгілі ғалым, ҚР Білім беру ісінің Құрметті қызметкері, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, экономика ғылымдарының докторы, профессор Рашит Саттарұлы Каренов 70 жаста
2014

Мақалада Қазақстандағы патриотизм мəселесінің дамуына жəне қазақстандық патриотизмдік идеяны қалыптастырудың бағыттары мен тиімді жолдары қарастырылды. Ұлы, көрнекті ойшылдар мен мемлекеттік қайраткерлердің «патриотизм» түсінігіне берген анықтамалары келтіріліп, патриотизм жан-жақты зерттелді. Автор патриотизм мəні, ерекшелігі, патриоттық сана түсініктерін сипаттай келе, ұлтшылдық идеясы мəселесін ашып көрсетті
2014

Мақалада Орта жүзге кіретін Уақ тайпасының шежіресіне ерекше көңіл бөлінген. Жазу-сызуымыздың көп уақыт кенже қалып келу салдарынан Уақ тайпасына жататын рулардың шежіресі  ұрпақтан ұрпаққа негізінен ауызша жетіп отырғаны туралы айтылған. Уақ тайпасының атақты батырлары жөнінде құнды мəліметтер берілген. Осы тайпаның жеке аталарын тарату Қазақ энциклопедиясының əр томынан алынған деректермен дəйектеліп отырғаны көрсетілген.
2014
Уақ тайпасының шығу тегі жəне оның жоңғарларға қарсы күресті ұйымдастырған тарихи тұлғалары

Мақалада «саяси қатысу» түсінігі ғылыми тұрғыдан қарастырылды. Автор саяси үдерістерге азаматтардың қатысуы жаңа тұғырнамалардың көмегімен бағаланатынын ескертеді. Саяси қатысу саяси зерттеу объектісі бола отырып, демократиялану барысындағы көптеген əлеуметтік-саяси өзгерістерге жауап беруге көмектеседі.
2014

Мақалада қазақ халқының сана болмысы жəне оның тарихи негіздері анықталған. Халықтың төл санасы, тілі, ойлау жүйесі, ділі (менталитеті), салт-дəстүрі, мəдениеті жиылып келіп, халықтың сана болмысын құрайтыны белгілі. Авторлар қазақ халқының сана болмысын анықтауда қазақтың ұлттық тілінің ерекшелігіне, тəлім-тəрбиелік даналығына, ұлттық рухы көрініс табатын сөз өнеріне жүгінеді.
2014

Мақала əлемдік ғылым, білім мен мəдениет тарихында өзіндік үлкен орны бар, қазақ  тарихының атасы атанған ұлы ғалым Мұхаммед Хайдар Дулатидің өмірі мен шығармашылығына арналған. Автор ғұлама ғалымның мұрасын жан-жақты зерделеуге талпынған. Мырза Хайдардың «Тарих-и Рашиди» атты еңбегі ақындық қуатпен, жазушылық шеберлікпен, көркем де айшықты тілмен жазылған мемуарлық туынды деген қорытынды жасалған. Кемеңгер ойшылдың «Жаһаннаме» атты поэтикалық шығармасына назар аударылған.
2014

Мақалада ескіден келе жатқан жер-су атаулары — халық жадының, ұлттық, тарихи сананың жарқын көрінісі, Орталық Қазақстанның ауқымды өңірлерінің бірі болып келетін «түркі əлемінің бесігі» — Ұлытау өңірінің топонимикасы зерттеліп, топонимикалық жүйесіне талдау жасалды. Қазіргі кезде еліміздің ономастикалық сұраныстардан туындаған, тарихи топонимика зерттеулері қарастырылды.
2014

Мақалада тарих ғылымында біршама жаңа бағыт саналатын күнделіктілік тарихы жөнінде айтылған. Күнделіктілік тарихының, яғни Батыстың гуманитарлық жүйесінде тарихи-антропологиялық жаңа бағыттың, пайда болуы қарастырылған. Зерттеудің басты мəселесі болып «күнделіктілік тарихының» жəне оның қайнар көзінің пайда болуы, «күнделіктілік» ұғымының құрылымы мен мазмұны, күнделіктілік тарихының пəні, күнделіктілік тарихын зерттеудің əдістері саналады. Сондай-ақ жұмыста осы бағыттың негізін салғандардың теориялық өңдеулері мен күнделіктілік тарихының негізін қалаушы мектептер жұмысы талданды. ХХ ғасырдағы Батыс оқымыстыларының күнделіктілік бойынша жұмыстарындағы тарихнамалық мəселелер мен негізгі теориялық-концептуалдық заңдылықтар зерттелген.
2014

Мақалада ірі тарихшы-ғалым Ермұхан Бекмахановтың өмірі мен қызметі суреттелген. Қазақтардың 1837–1847 жылдары Ресей патшалығына қарсы Кенесары Қасымұлы бастаған күрес туралы шындықты айтуға ұмтылыс жасағаны үшін қудаланған отан сүйгіш, ұлтжандылар қатарынан құрметті орын алатын Бекмаханов туралы айрықша айтылған. Отанымыздың ұлтжанды  азаматы Бекмахановтың өзінің айбынды рухымен тəуелсіз Қазақстанға қазірге дейін қызмет атқарып отырғаны көрсетілген. Шынайы тарихты Ермұхан Бекмаханов секілді ғылымға шын берілген ғалымдар жасайтындығы туралы қорытынды жасалған.
2015

Мақалада патша əскерлерінің жаппай шабуыл жасауынан Қазақстанның тəуелсіздігіне кауіп төнген шақта тарихи сахнаға шыққан Кенесары ханның бой көтеруінің маңыздылығы суреттелген. Ресейге қарсы қалжырататын қарулы күреске шығудың шындығын түсінген саясаткер ретіндегі Кенесары ханға сипаттама берілген. Кенесарының қазақтың үш жүзі руларының едəуір бөлігін өз туы астына біріктіре алғандығы көрсетілген. Кенесары ханның өз заманындағы ұлы қайраткерлер қатарынан орын алатындығы айтылған. Оның тұлғасына патша үкіметінің отарлаушы империясының жақтаушыларының өздері де таң қалатындығы айтылған.
2015

Мақалада құлажорға тұрпатындағы ескерткіштерді зерттеудің негізгі қорытындылары қарастырылған. Археологиялық материалдардың негізінде ескерткіштердің хронологиялық шектері, жерлеу орындарының сəулеті жəне дүниетанымдық жүйенің ерекшеліктері көрсетілген. Құлажорға кезеңі ескерткіштерін зерттеушілердің негізгі тұжырымдары талданды. Заттай материалдардың мысалында құлажорғалықтардың ғұрыптық-еске алу салты жəне олардың сол дəуірдегі басқа қауымдастықтармен мəдени байланысы қарастырылған.
2015
Ежелгі құлажорғалықтардың жерлеу ғұрпына қатысты тұжырымдар