Ауылшаруашылығы

Мақалада Қазақстан Республикасы сауда осалдығының үрдістері, олардың алдын алудың механизмдері мен индикаторлары қарастырылған.
2018
Агроөнеркәсіп keшehihдe инновациялық тexнoлoгиялapды қолдану тиiмдlлiп

Aтaлмыш мақалада агроөнеркәсіп ĸeшeнiндe инновациялық тexнoлoгиялapды қолдану тиiмдiлiri жaйлы қарастырылған. Aθκ дaмытy бoйыншa нeriзгi с ал ал ар көрсеткіші талданған, сон имен қатар бacты нaзapгa елдің мал шapyaıuылыFы алынған.
2015

Мақалада ҚР агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің спасын, қауіпсіздігін және бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату сұрақтары қарастырылған.
2016
Қазақстан республикасындағы инвестициялық қызметтің қалыптасуы мен дамуы: ерекшеліктері мен мәселелері

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының инвестициялық қызметінің даму ерекшеліктері қарастырылып, шет ел инвестицияларының ағындары талданып, мәселелері анықталып жетілдіру жолдары ұсынылған.
2018

Мақалада үй шаруашылығы қоғамның əлеуметтік-экономикалық құрылымының элементі ретінде талданады, сонымен бірге адами капитал теориясы тұрғысынан оның əлеуметтік- экономикалық рөлі қарастырылады. Үй шаруашылығының қаржысына жəне оның əлеуметтік тұрғыдан ерекшелігіне ерекше мəн беріледі. Капиталдың толық айналымы өндіріс үдерісінің  едəуір бөлігін қамтып отырған нарықтық қатынастар жағдайындағы қаржы жүйесінің дербес буынына үй шаруашылығының қаржысын бөліп көрсету бір қатар факторларға байланысты болып отыр. Үй шаруашылығы əлеуметтік-экономикалық агенттер ретінде негізінен отбасы мүшелерінің тіршілік əрекетін қолдауға қажетті игіліктерді тұтыну туралы шешім қабылдайды. Соңында барлық əлеуметтік-экономикалық ресурстар үй шаруашылығына жатады, алайда бұл ресурстар олардың арасында өте əркелкі бөлінген. Үй шаруашылықтарының басым көпшілігі жұмыс күшін иеленіп, басқарады.
2012