ҚЭУ Жаршысы: экономика, философия, педагогика, юриспруденция

Аталмыш мақалада Қарағанды өңірінің халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің ағымдағы жағдайына талдау жасалған, атап айтсақ, Қарағанды облысы халқының ақшалай шығыстарының құрылымы
2014
Тег: Талдау
Қарағанды облысы тұрғындарын әлеуметтік қорғауды ұйымдастыруы жағдайын талдау

Маĸалада еліміздегі өткізілгелі отырған, дүниежүзілік деңгейдегі көрменің ел экономикасы үшін аса маңызды болып саналатын туристік саланы дамытудағы рөлі ĸарастырылған
2014

Исламдық қаржы құралдарының теоретикалық негіздері қарастырылды. Исламдық қаржы құралдарының түрлері, қызметтері және формалары.
2014
Экономиканың қазіргі даму кезеңіндегі қазақстан республикасында исламдық қаржыландыру құралдарының даму перспективалары

Мақалада авторлар Қазақстан Республикасының құқықтық мемлекетіндегі нарықтық экономика қызметінің іске асыру әдістерін қарастырады.
2015

Бұл мақалада тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның тамақ өнеркәсібінің даму жағдайы қарастырылған. Азық-түлік дағдарысының пайда болуы мен тамақ өнеркәсібінің бағыттары бойынша негізгі мәселелер көрсетілген.
2015

Aтaлмыш макала Отандық тapиxтa қазақ хандығының қальштасу кезені,оның ішінде жүмбақ тұсы Алаша ханға байланысты фольклорлық материалдар карастырады
2015

Aтaлмыш мақалада агроөнеркәсіп ĸeшeнiндe инновациялық тexнoлoгиялapды қолдану тиiмдiлiri жaйлы қарастырылған. Aθκ дaмытy бoйыншa нeriзгi с ал ал ар көрсеткіші талданған, сон имен қатар бacты нaзapгa елдің мал шapyaıuылыFы алынған.
2015
Агроөнеркәсіп keшehihдe инновациялық тexнoлoгиялapды қолдану тиiмдlлiп

Аталмыш мақалада агроөнеркәсіп кешенінде инновациялық дамуының тиімділігі,мәселелері жайлы қарастырылған
2015
Қазақстанның агроөнеркәсіп кешеніндегі инновациялық дамуының мәселелері мен болашағы