Органдар

Прокуратураның Конституцияға, Республика заңдарына, Президент актілеріне қайшы келетін заңдарға, өзге де нормативтік- құқықтық актілерге наразылық білдіруін жеке функция ретінде қарастыру қажет. Оған себеп: біріншіден, бұл қызмет (функция демек) тек мемлекеттің арнайы органы- прокуратураға ғана тән, екіншіден, бұл дегеніміз күшті биліктік-өкілеттік, үшіншіден, биліктің үш бірдей тармағына, олардың құрған мекемелеріне қатысты мықты тежемеліктің кепілдігі болып саналады. Ал, төртіншіден, «Прокуратура туралы» Заңның 4- бабының 4-тармағы мұны қызметтің негізгі бағыттарының қатарына қойған [1].
2009

Жергілікті өкілді органдардағы тұрақты комиссиялар қызметінің негіздері мен ұйымдастырылуы заңды тәртіп бойынша мәслихаттың қарауына жатқызылған мәселелерді алдын ала қарау мен әзірлеу, оның шешімдерін, Қазақстан Республикасының заң актілерін іске асыруға жәрдемдесу, өз құзыреті шегінде бақылау қызметтерін жүргізу мақсатында жүзеге асырылады.
2009

Тəуелсіз Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық қалыптасу кезеңі 1990 жылдардан бастау алады. Біздің ел өз егемендігіне қол жеткізіп, тəуелсіз мемлекет атанды. Дербес ұлыс ретінде танылып, саяси-құқықтық реформалар жүргізіліп, еліміз əлем мойындаған президенттік республикаға айналды. Тəуелсіздікті іс жүзінде нығайып, қоғамның орнықты даму арнасындағы алға басуы баянды жалғасын табуда. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауындағы таяудағы 10 жыл ішінде бəсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы баяндалды.
2010

Қазіргі таңда басқару құқық шығармашылығы тек кеңейтуші ғана емес, сонымен қатар негізгі нормативтік- құқықтық актілердегі нормаларды бұрмалаушы ретінде өте жиі сынға ұшырайды. Алайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы конституциялық- құқықтық жағдайында, атқарушы билік заңға сəйкес уəкілетті органдар атынан нормативті құқықтық актілерді қабылдауға құқылы. Бұл актілер Конституцияның орындалуын, Қазақстан Республикасындағы заңдары мен Президент жарлықтарының жүзеге асырылуын қамтамасыз етуге бағытталады. Бұл қызметтің жіктелуіне байланысты қайшылықтарға қарамастан, ол құқық қолдану сипатында жəне шешімін табуға болатын дүние.
2010

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде мемлекетік басқару органдарының қызметі мемлекеттің саясатын құрайтын белгілі бір бастамалардың негізінде жүзеге асырылады. Мемлекеттің белгілі бір мақсатқа жетуі үшін ішкі бірлігін, негізгі құрылымын, мәнін анықтайтын бастаушы идеялар мемлекеттік басқарудың қағидалары деп аталады.
2010

Ішкі істер органдарының қызметінде мәні әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау және шешу болып табылатын әкімшілік заң қолдану қызметі маңызды орын алады [1]. Әкімшілік заң қолдану қызметі ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің бір құрамдас бөлігі болып табылады. Қолданыстағы заңда қарастырылған сол немесе басқа да әкімшілік қылық үшін санкцияны қолдануда әкімшілік заң қолданудың қорғаушылық қызметі жүзеге асады [2, 17 б.]. Әкімшілік қадағалау әкімшілік жазалау және басқа да әкімшілік мәжбүрлеу шараларын орындау сияқты ішкі істер органдарының қызметімен қатар әкімшілік заң қолдану қоғамдық тәртіпті, қоғамдық қауіпсіздікті және басқа да қоғамдық қатынастарды әкімшілік құқық бұзушылықтардан қорғау үшін арналған.
2010

Бұл мақалада ішкі істер органдарының үлгісінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының қызмет етуімен бірге азаматтардың бостандығы мен құқығына қатысты жеке сұрақтар қарастырылады. Автор өз сұрақтарына шешім шығарып, полиция органдарының əкімшілік қызметінің ерекшелігіне байланысты, сонымен бірге қолданбалы жəне теориялық аспектіге азаматтардың бостандығы мен құқығын қорғау кепілдігін баяндайды.
2012

Жемқорлықтың алдын алу мәселелерін жетілдіру және оны құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің тәжірибесінде қолдану тиімділігін арттыру жолдары теориялық тұрғыдан қарастырылған. Сондай-ақ жемқорлықпен күрес және оның алдын алу шараларын жаңғырту бойынша ұсыныс сипатындағы тұжырымдарды жасау және заңдарға енгізу мәселелері қарастырылған.
2013

Кеден органдары өзінің міндеттерін басқа да мемлекеттік органдармен бірлесе отырып атқарады. Кеден органдарының мемлекеттік органдар жүйесіндегі орнын алдымен оның атқарып отырған қызметтерінің түрлеріне жəне оның қайсы функциясына басым мəн беріліп отырғандығына қарап анықтауға болады. Кеден органдары өзінің фискалдық, реттеушілік жəне қорғаушылық қызметтеріне сай мемлекеттің басқа да атқарушы органдарымен (күш, қаржы т.б. ведомстволармен), банк жүйесімен (валюта бақылауы бойынша), түрлі экономикалық субъектілермен, сыртқы экономикалық əрекетке қатысушы жеке жəне заңды тұлғалармен қоян-қолтық қарым-қатынас жасайды.
2010

Қазақстан Республикасының Конституциясы, заңдар мен өзге нормативтік-құқықтық актілері мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, олардың лауазымды тұлғаларының құқықтық мəртебесін сипаттай келе, «құқық», «міндет», «өкілеттік», «құзырет», тағы сол сияқты түсініктерді қолданады. Билік органының құқықтық мəртебесінің негізгі құраушы бөлігі болып құзырет табылады, құқықтық мəртебеге органның функциялары, мақсаттары мен міндеттері, билік органы құрылымында алатын орны жəне басқа органдармен тік жəне көлбеу өзара байланысы жатады. Орган құзыретінің анықтаушы элементі болып оның өкілеттігі табылады. Орыс тілінің түсіндірме сөздігі «өкілеттікті» істі жүргізу мен кез келген əрекет үшін біреуге арнайы тапсырылған құқық ретінде анықтайды. Заң ғылымы, əдетте, өкілеттікті мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың, сонымен қатар қабылданған заңдардағы функцияларды белгілі бір тəртіпте жүзеге асыру үшін лауазымды жəне өзге де тұлғаларға бекітілген құқықтар мен міндеттерінің жиынтығын білдіру үшін қолданады.
2010

КСРО-ның ыдырауынан кейін Қазақстанда демократиялық жəне құқықтық мемлекет құрудың негізі ретінде үш тармақты билікке бөліну концепциясын ұстану үрдістері мемлекеттік басқару органдарының құқықтық табиғаты мен олардың қоғам дамуындағы орнына деген көзқарасты өзгертті жəне қоғамның конституциялық модернизациялануының жаңа кезеңінің басталуының негізін қалыптастырды. Қазақстандағы конституциялық реформалар нəтижесінде кеңестік типтегі атқару органдары жүйесінен классикалық үлгідегі атқару органдары жүйесіне көшу үрдісі жүрді. Атқару билігі мемлекеттік биліктің заңшығарушы жəне сот билігі тармақтарымен қызметі барысында тығыз өзара əрекет ететін «салыстырмалы тəуелсіз» билік тармағына жатады. Біздің ойымызша, билік тармақтарының тəуелсіздігінің абсолюттенуі мемлекеттік билік институттарының қызмет ету механизміне негативті салдар əкелуі ықтимал. Мысалы, 90-шы жылдардың басында билік тармақтары арасына мемлекеттегі нақты жағдайға объективті баға бермей, бір-бірінің қызметіне араласу байқалды. Əсіресе ол Жоғарғы Кеңестік Министрлер Кабинетінің қызметіне араласуынан көрініс тапты. Осындай мемлекеттік билік механизміндегі беталыстар бюджеттік-құқықтық қатынастарды да қамтыды. Сондықтан да Қазақстанның конституциялық дамуы барысында күшті президенттік биліктің болуы нақты жағдайға негізделген объективті фактор болып табылады.
2010

Мақалада Қазақстан Республикасының прокуратура органдарының қызметін үйлестірудің нормативтік негіздерінің қалыптасуы мен дамуы сұрақтары қарастырылған. Прокуратура функциясын үйлестіруді жүзеге асыру тəжірибесі осы қызметті заңдық реттеуге анықталған ақаулықтардың бар екендігін көрсетті, яғни жекелеген құқықтық нормалар талқылауда үйлестіруді жүзеге асырудың жалпы ережелерін қалыптастыруда прокурорлық қадағалау өкілеттілік үйлестірумен араласып кеткен. Авторлардың пікірі бойынша, прокуратура органдарының қызметін үйлестіруге қатысты ҚР арнайы заңы қажет.
2013