Социология

Ақпараттандыру үрдісі жеке адамның интеллектуалдық деңгейі мен шығармашылық белсенділігіне, ақпараттық мінез-құлқына əсер етіп, өмірлік бағыт-бағдарын қалыптастырады. Мақаланың зерттеу пəні ретінде ақпараттандыру үрдісінің ақпараттық мінез-құлықты қалыптастыруға əсері жəне БАҚ-тың қоғам өмірінде алатын рөлі қарастырылған. Зерттеу барысында ақпараттық қоғам мəселелері жəне ақпараттандыру үрдісінің негізгі бағыттары сипатталады. Мақалада БАҚ-тың атқаратын негізгі қызметтері жəне жеке адамның ақпараттық мəдениетінің қалыптасуына əсері айқындалған.
2012

Əлеуметтіксалақоғамныңнегізгісаласыболыптабылады. Бұлсаланыңмамандарықоғамды гумандандыруда басты рөл атқарады. Азаматтық қоғамды, əлеуметтік мемлекетті қалыптастыру қазіргі кезеңде өзекті мəселелердің қатарына жатады. Қазақстанда əлеуметтік мемлекеттің, азаматтық қоғамның өзіндік үлгісін қалыптастыруға əлеуметтік сала мамандары белсене қатысады. Халықтың аз қорғалған бөлігін əлеуметтік қорғау, олардың тұлғалық белсенділіктерін, өз тұлғасына құрметпен қарауын дамыту, əлеуметтік тұрғыдан қолдау көрсетудің жолдарын жетілдіру стратегиялық тұрғыдан маңызды. Бұл Қазақстанның ұлттық мемлекет ретінде өз ерекшеліктерін ескере отырып, əлеуметтік дамудың мақсаттарын белгілеуді көздейді.
2012

Мақалада еліміздің даму деңгейі бағаланатынын əрбір мемлекеттің мəдени-экономикалық дамуы қайсыбір тарихи кезеңдерде болмасын ондағы кəсіптік білім жүйесінің деңгейіне байланыстылығы дəлелденген. Сондықтан да қазіргі таңда кəсіптік білімге көзқарас та, сұраныс та əлемдік деңгейде бетбұрыс алуда. Елімізден экономикалық жүйені қалыптастыратын бірден-бір жол – кəсіптік білім жүйесі болмақ. Автор қазіргі кезде нарықтық қоғамға тəн жаңа қоғамдық қатынастар орнығып, жұмыс істей бастағалы республика кəсіпорындарына, ауыл шаруашылығы мен қызмет көрсету салаларына белгілі бір кəсіп түрін меңгерген жоғары білікті маман жұмысшы кадрлары – механиктер, слесарьлар, тракторист-машинистер, компьютерде жұмыс істей алатын шеберлер, интернет, веб-дизайн, e-mail мамандары, телерадио жөндеу шеберлері, тұрмыстық күрделі техникаларды жөндеуші ісмерлер, газэлектриктер, даяшы-сатушылар, бармендер, аспазшылар, тігіншілер, сатушы кассирлер, еурожөндеуші құрылыс шеберлері, слесарь-сантехниктер, сауда жарнамалық агенттер, ветеринар, фельдшер, қонақ үй бизнесін, туризмді, шағын жəне орта бизнесті дөңгелетіп əкететін қызметшілер, т.т. өте қажет болып отырғандығы туралы айтады.
2012

Мақалада үй шаруашылығы қоғамның əлеуметтік-экономикалық құрылымының элементі ретінде талданады, сонымен бірге адами капитал теориясы тұрғысынан оның əлеуметтік- экономикалық рөлі қарастырылады. Үй шаруашылығының қаржысына жəне оның əлеуметтік тұрғыдан ерекшелігіне ерекше мəн беріледі. Капиталдың толық айналымы өндіріс үдерісінің  едəуір бөлігін қамтып отырған нарықтық қатынастар жағдайындағы қаржы жүйесінің дербес буынына үй шаруашылығының қаржысын бөліп көрсету бір қатар факторларға байланысты болып отыр. Үй шаруашылығы əлеуметтік-экономикалық агенттер ретінде негізінен отбасы мүшелерінің тіршілік əрекетін қолдауға қажетті игіліктерді тұтыну туралы шешім қабылдайды. Соңында барлық əлеуметтік-экономикалық ресурстар үй шаруашылығына жатады, алайда бұл ресурстар олардың арасында өте əркелкі бөлінген. Үй шаруашылықтарының басым көпшілігі жұмыс күшін иеленіп, басқарады.
2012

Мақалада этностардың күрделі мəселелері қаралады. Этностардың өмірі қоғам өмірінің барлық салаларын қамтиды. Этникалық қауымдастық мəні қазіргі заманғы түрлі өте ерекше өздерінің психологияларымен, ой-түйіндерімен, ерекшеліктерімен түсіндіріледі. Тəжірибе көрсеткендей, ұлттық қадір-қасиет, теңдік, əділеттілік сияқты əлеуметтік психологиялық категориялар молшылық, байлық, қасиеттермен салыстырғанда құндылығы аса жоғары. Сонымен, ұлттық психология əр инди- видте күрделі феномен болып табылатын, этникалық қасиеттердің психологиялық құрылымын теріске шығармайды. Ұлттықпсихологиякатегориясыменқатарұлттықөзіндіксана-сезім маңызды беделгеие. Сонымен, ұлттық өзіндік сана-сезім – бұл ұлттар мен ұлттылықтардың оларды қоршаған басқа ұлттарға енжар еліктеу емес, бұл өз ұлты, оның қоғамдағы рөлі жайлы білімге негізделген саналы сезім.
2012

Қазақстан қоғамының əлеуметтік құрылымындағы жастардың алатын орны мен атқаратын рөлі ерекше. Жастардың демографиялық көңіл-күйі жəне осы саладағы өзгерістер, демографиялық хал-ахуалға байланысты статистикалық мəліметтер олардың əлеуметтік топ ретіндегі өсу тенденциясын көрсетеді. Қазіргі қоғамдағы модернизациялық өзгерістер жағдайында бұл топтарға қатысты мемлекеттің ұстанып отырған саясаты əлеуметтік тұрғыдан дамуға қолдау көрсетуге бағытталған. Сонымен қатар жастардың денсаулық саласындағы, білім жүйесіндегі жəне еңбек нарығындағы хал-ахуалы, оларға мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған көмектің түрлері, жүргізіліп отырған жобалардың басты мақсаты əлеуметтік қызмет көрсетумен байланысты. Мақалада қолданылған статистикалық мəліметтер Республика тұрғындарының арасында жастардың алатын орнының қаншалықты деңгейде екенін бейнелейді.
2012
Студенттердің волонтерлік кəсіби біліктілігінің қалыптасуы

Қоғамдағы азаматтық, гуманистік құндылықтардың бекітілуі, өзінің құқықтары мен міндеттерінің өзара байланыстығын сезінетін ерікті тұлғаны тəрбиелеу өсіп келе жатқан ұрпақтың білім беру жүйесіне байланысты, ЖОО-дағы білім беру үдерісіне мұғалімдерді, басқарушыларды, ұйымдастырушылар мен еріктілерді дайындаумен анықталады. Кəсіби педагогикалық білім беру перспективті тенденцияларының бірі болашақ маманның, яғни студенттің волонтерлік кəсіби біліктілігін қалыптастыру болып табылады, ол өз кезегінде жалпыадамдық құндылықтардың гармониялы үйлесуіне бағытталған, жас адамдарға деген сенім жəне əрекеттілік формаларын ерікті таңдауға негізделген ЖОО-дағы білім беру үдерісінің қатаң регламентациялаудан гуманистік білім беру аясына ауысуын қарастырады.
2012